Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست مسلکی امور بیمه ها

(747 Views)

About وزارت مالیه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست مسلکی امور بیمه ها 0421

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برا بهبود وضع سیستم بسمه در سطح کشور.

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 17 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:.
1. ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه درمطابقت به پلان عمومی جهت دسترسی به اهداف تعین شده.
2. تنظیم روابط کاری با ادارات همکار، شرکت های بیمه و سایر فعالین بیمه جهت انجام بهتر امور.
3. مدیریت، نظارت و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم بیمه وی و نظارت ازعملکرد فعالین سکتور بیمه.
4. مدیریت بررسی و تحلیل کلی از وضعیت فعالیت های بیمه ای اعم از دولتی و خصوصی بمنظور ارزیابی و ارایه راهکارهای عملی جهت بهبود فعالیت های سکتور بیمه.
5. تامین ارتباط با ادارات و انجمنهای بین المللی بیمه جهت معیاری سازی سکتوربیمه، تطبیق روشهای جدید درمطابقت به اصول قبول شده بین المللی.
6. تدویر جلسات سازنده باهمکاران سکتوری عندالضرورت پیرامون مسایل مسلکی و تخنیکی بیمه در جهت هماهنگی و بهبود امور.
7. کنترول، نظارت و حصول اطمینان ازصحت اجراآت، کیفیت ارقام و معلومات بیمه ای که رسماً از طرف ریاست عمومی امور بیمه ها ارایه میشود.
8. تشخیص و مرور پشنهادات به ارتباط نظارت و توسعه مارکیت بیمه و طرح پلان های کاری درمطابقت با پلان عمومی اداره.
9. رهبری و انسجام امورکاری کارکنان تخنیکی ملی و بین المللی که دربخش های مربوط بشکل کوتاه مدت و دراز مدت استخدام میگردند.
10. حصول اطمینان از تطبیق قوانین، مقررات، رهنمودها، لوایح و طرزالعمل های بیمه ای بمنظورنظارت از قانونمند شدن فعالین بیمه و حمایت ازحقوق مشتریان بیمه.
11. اشتراک در جلسات و تحلیل های مسلکی بمنظورتدوین دورنما و راهکارهای انکشافی سکتور بیمه کشور و مساعی درجهت تطبیق مصوبات و تصامیم مربوط.
12. فراهم آوری تسهیلات لازم و همکاری با موسسات کمک کننده بین المللی که با ریاست عمومی امور بیمه ها همکاری های تخنیکی و مالی را ارایه میدارند.
13. مرور، طرح و به روزسازی سیستم های نظارتی مالی و حسابی مطابق به معیارهای بین المللی بمنظورایجاد شفافیت و حسابدهی بهتر.
14. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه.
15. رهبری و ارایه معلومات بموقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
16. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال ومقرره طرز سلوک درساحه کاری مربوطه.
17. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر .
18. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.
19. اجرای سایر وظایف مرتبط بوظیفه که ازطرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت پروژه انکشاف پلانگذاری، انکشاف پالیسی، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.
2. داشتن تجربه کاری مدیریتی مشابه ویا تخصصی در امور مدیریت بیمه و سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook