Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تغذی

(161 Views)

About وزارت صحت عامه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تغذی 0434

Job Summary

هدف وظیفه: ایجاد تسهیلات وتوسعه امور فعالیت های وقایوی و معالجوی تغذی با در نظرداشت امکانات موجود درمطابقت به پالیسی ها، استراتیژی ها، رهنمود ها وپروتوکول های قبول شده ملی وبین المللی غرض عرضه خدمات صحی و تغذی با کیفیت به مردم کشور

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه وترتیب پلان کاری سالانه ریاست درمطابقت با پلان ریاست عمومی طب وقایوی .
2. انکشاف ، تجدید و تطبیق پالیسی و استراتیژی پروگرام های تغذی عامه. تجدید رهنمود های تخنیکی تغذی شیرخواران, مایکرونیوترینت ، منجمنت تغذی حاد، ارزیابی رشد ، تغذی مادران و دیگر رهنمودهای مربوط تغذی.
3. سفارشات برای وزارت محترم زراعت بخاطر زرع نباتات مغذی ،متنوع و مفید جهت استفاده خانواده ها.
4. کار با نمایندگان بین المللی و موسسات غیر دولتی مرتبط که در تیم کاری تغذی کار می کنند.
5. نظارت و کنترول از حالت تغذی کشور ازطریق ارزیابی تداوی، وقایه و مانیتورنگ سوء تغذی، سروی های تغذی ، سرویلانس و مصوونیت غذایی با درنظرداشت پالیسی وستراتیژی و تحت نظر مسولین مربوطه وزارت صحت عامه.
6. نمایندگی از سکتور تغذی افغانستان در گرد هم آیی ها، جلسات، کنفرانس ها و ورکشاپ های ملی و بین المللی.
7. فراهم آوری تسهیلات مورد نیاز پروگرام برای تطبیق کننده گان این برنامه درمرکزوولایات.
8. مدیریت، وحمایت تخنیکی پروگرام نیازسنجی و حصول اطمینان ازتدویرکورس های با کیفیت آموزشی مربوط به خدمات تغذی عامه درهماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری غرض عرضه خدمات باکیفیت به نیازمندان.
9. رسیده گی به موقع به مشکلات موجود مراکز تداوی سوتغذی حاد به منظور بهبود بخش وقابل دسترس سازی خدمات تداوی سوتغذی و مشوره دهی تغذی مناسب به نیازمندان.
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست درمطابقت با پلان واستراتیژی اداره جهت بدست آوردن اهداف، تعین شده.
11. ارتقای ظرفیت انسانی و نهادی برای بهبود پلانگذاری، نظارت، مراقبت و ارزیابی پروگرام های تغذی؛ ارتقای ظرفیت ارائه کنندگان مراقبت های صحی بمنظور فراهم نمودن مشوره های ماهرانه و حمایت از تغذیه نوزادان و اطفال در مراکز عرضه خدمات صحی.
12. بهبود عملکرد ها برای استفاده از رژیم غذایی مطلوب جهت جلوگیری از افراط و تفریط در پروسه تغذی.
13. بکارگیری روش چند جانبه برای رسیدگی به مشکلات کمبود مایکرونوترینت ها با تمرکز ویژه بر کمخونی و کم خونی ناشی از فقدان آهن در زنان سنین باروری و کودکان 6 الی 59 ماهه.
14. ترتیب و ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه به مقامات ذیصلاح .
15. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
16. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی درهمآهنگی با ریاست عمومی منابع بشری.
17. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
18. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ٬ جامعه مدنی ٬ رسانه ها وشهر وندان کشور ٬ با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.
19. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری ٬ قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
20. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
21. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ٬ جامعه مدنی ٬ رسانه ها وشهر وندان کشور ٬ با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.
22. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری ٬ قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
23. اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب، مدیریت صحت عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه یا تخصصی در امور تغذی عامه و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت های این بست ) حد اقل سه سال برای لسانس ، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
Information Security Officer / Re announce at National Statistics and Inf.. Kabul 12 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
معاونیت فنی ریاست مواد ن.. at اداره عالی م.. Kabul 12 Dec 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Paktia 12 Dec 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Kunduz 12 Dec 2018
ولسوالی جغتو at اداره مستقل ارگان های محل.. Wardak 11 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 11 Dec 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 10 Dec 2018
ریاست امورزنان ولایت (نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 10 Dec 2018
ریاست ساده سازی پروسه ها.. at کمیسیون مست.. Kabul 10 Dec 2018
مامور آتشه معارف at وزارت معارف No Location 12 Dec 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook