Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیریت عمومی تدریسی

(294 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظیفه : مدیریت عمومی تدریسی پوهنحی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخینک، پوهنحی علوم اجتماعی و حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

وزارت/اداره : تحصیلات عالی

موقعیت : کابل

تعداد بست : 3

بخش : پوهنتون های پولی تخنیک کابل وکابل

بست : (‌ 4 )‌

گزارشدهی : به رئیس پوهنحًی

گزارشگیری : از کارمندان تحت اثر

خلاصه


هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم امور تدریسی مربوط به استادان و محصلین طبق قوانین، مقرارت و معیارات تحصیلی

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 011
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه مدیریت مربوطه جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
اجرای امور ثبت نام جدیدالشمولان، ترتیب جدول حاضری و تهیه تقسیم اوقات درسی در هماهنگی با استادان مربوطه.
ترتیب و تنظیم جداول نتایج نمرات و سوابق تحصیلی محصلین، جهت تهیه ترانسکریپت و دیپلوم برای فارغین پوهنحًی.
تطبیق احکام قانون، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های شورای علمی غرض تنظیم امور تدریسی پوهنحًی.
اعلان نتایج امتحانات و ترتیب تقسیم اوقات برگزاری امتحانات وسط سمستر و آخر سمستر محصلین.
معرفی محصلین واجد شرایط به لیلیه و اجرای امور منفکی، محرومیت، تآجل و ناکامی محصلین پوهنحًی مربوطه.
تنظیم امور کاری تکنشن ها و لابرانت ها و تهیه تقسیم اوقات کاری برای آنان جهت اجراآت وظیفوی شان.
اجرای سرتفکیت، ترانسکرپت و دیپلوم برای فارغین پوهنحًی در مطابقت با قانون و مقررات مربوطه.
اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Skills

-

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده های 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

درجه تحصیل :
حد اقل لیسانس به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) :
داشتن مهارت های مدیریتی
داشتن توانای استفاده از برنامه های دفتری کمپیوتر( MS Office)
بلديت به يكي از زبان هاي ملي كشور و آشنایی به لسان انگلیسی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمایی تسلیم دهی
متکی به فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲مقام عالی ریاست ج.ا.ا و نامه متحدالمال شماره (۷۴۶۱) مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ،به اطلاع آنعده متقاضیانیکه جهت اشتراک در استخدام بست های رقابتی رتبه (سوم و چهارم ) که از طریق آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان می گردد ،رسانیده میشود تا مراتب آتی را جدأ رعایت نمایند.
ماده دوم فرمان شماره (۹۲) مقام عالی ریاست جمهوری «« هرگاه کاندیدان بست های خدمات ملکی ، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی ، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند ، از اشتراک درپروسه رقابتی همان بست محروم میگردند»»
متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند؛
متقاضیان باید فورم درخواستی را قبل از پایان میعاد معینه اعلان تکمیل نموده ، همراه با اسناد مورد نیاز در مرکز و ولایات به مدیریت های توزیع فورم ، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی مربوطه تسلیم نمایند،
آنعده از متقاضیان که از طریق آنلاین در بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی درخواست ارایه مینمایند، مکلف اند تا قبل از ختم اعلان فورم درخواستی راهمراه با اسناد مورد نیاز به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری ارسال و ایمیل آدرس ذیل را بگیرند.
هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی ، نادرست و خلاف واقعیت تثبیت گردد ، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد؛
اسناد تعلیمی و تحصیلی که بین سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی صادر شده باشند؛ از طریق مراجع مربوطه ( وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی) باید مجدداً مورد تائید و تصدیق قرار بگیرد؛
اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تائید وزارت تحصیلات عالی ، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی می باشد ؛
هر گاه متقاضی یک یا چندین سند مورد نیاز جهت تکمیل نمودن شرایط در وقت معینه آماده نموده نتواند ویا در اسناد ارایه شده نواقصی وجود داشته باشد که در موقع معینه حل نشود متقاضی موصوف از روند رقابت حذف می گردد.
کاندیدان محترم که در ادارات دولتی بشکل رسمی ایفای وظیفه مینمایند ویا قبلأ وظیفه اجرا نموده اند، یک قطعه فورم خلص سوانح که توسط واحد های اولی وزارت ها/ ادارات صادر گردیده باشد منحیث سند تجربه کاری مدار اعتبار میباشد، خلص سوانح متقاضی باید حد اکثر شش ماه قبل از تاریخ اعلان بست صادر و از جانب اداره مربوطه تائید گردیده باشد ، در غیر آن صورت مدار اعتبار نمی باشد.
درصورت ارایه اسناد مربوط به تجارب کاری از شرکت ها و موسسات خصوصی ، متقاضی مکلف است ضمن ارایه سند مبنی بر تائیدی ثبت و راجستر وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع مربوط، کاپی های قرار داد خط و فورم مالیه دهی را نیز ارایه نماید. مطابق ماده (14 ) طرزالعمل تعیینات بست های خدمات ملکی ، مزد متقاضی حد اقل معادل مزد کارکنان دولتی که به استناد ماده شصت و دوم قانون کار به تفکیک درجه هر تعیین میشود، کمتر بوده نمی تواند. در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.
تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تائیدی شعبه منابع بشری و کاپی قرار داد خط همان نهاد را باخود داشته باشد ، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد؛
متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشند ، تصادیق کاری شان بعد از تائیدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تائیدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد؛
کاندیدان محترم مکلف اند،اطلاعیه هذا رادقیق مطالعه نموده ومطابق به این رهمنود اسناد ارایه نماینددرغیرآن مسولیت بعدی بدوش خود کاندید میباشد.
فرم بست های کادر علمی

این را به اشتراک بگذارید

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
کارشناس تحلیل وتصنیف وظا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 20 Dec 2018
Regional Cricket Development Manager Mis-Aina.. at Afghanistan Cricket Bo.. Paktia 20 Dec 2018
آمر مصئونیت at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
انجنیر دیزاین at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل ارقام at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تحلیل پلان at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر هماهنگی دونرها at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی پروژه های انک.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
کارشناس نظارت از عرضه خد.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Project Manager at ASARA Multi Cities 15 Dec 2018
کارشناس تأمین مصونیت حمل.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Environmental Specialist at HEDP / MoHE Kabul 15 Dec 2018
Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook