Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر سب ستیشن شاهین - بلخ برشنا

(495 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

قراریکه هویدا است در سب استیشن ها عموما اخذ وتوزیع برق بکمک تجهیزات برق توسط نوکریوالان 24 ساعته بااستفاده از دستورالعمل های تخنیک ایمنی وهدایت امرین باصلاحیت ودسپیچنگ مرکزی صورت گرفته وهریک مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشند .

Job Details

Date Posted: 07 Jan 2019 Reference: VA-DABS-HQs/97-0533
Closing Date: 21 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1- ترتیب وتنظیم نوکریوالان ( 24 ) ساعته سب استیسن 20/220 کیلوولت کنترول از حاضری وترتیب راپور حاضری پرسونل بطور ماهوار
2- مطالعه دقیق ژورنال ( 24 ) ساعته واقعات گذشته – بازدید از تمام تجهیزات اساسی کمکی داخل وخارج کنترول روم و اطمنان ازفعالیت درست وصحت بودن انها در ( 24 ) ساعت گذشته 0
3- حفظ ومراقبت وبهره برداری درست از تجهیزات برقی – کمپیوتر ها – تیلفونها وسایر الات اندازه گیری – هدایتی – محافظوی وکنترولی در هنگام اجرای عملیات هاء0
4- ملبس ومجهز بودن پرسونل عملیاتی در اثنای عملات های پرچاوی – چالانی – ترمیمات جاری - وسطی – اساسی وپاک کاری با البسه کار – کمر بند موزه – عایقی – کلاه ایمنی – افزار کار- سیستم ارتینگ ووسایل ضد حریق
5- تطبیق واجرای ترمیمات جاری – وسطی واساسی تجهیزات تخنیکی سب استیشن 20/220 کیلوولت طبق پلان ترمیماتی واصلاحاتی
6- ترتیب راپور های مصارفات ماهوار ( میلادی وشمسی ) مطابق نشاندهی میتر های ناصبه سب استیشن بعداز ختم هرماه وارسال ان بمرکز شرکت دافغانستان برشنا شرکت ومدیریت پلان حوزه
7- تهیه تمام ژورنال ها – اوراق راپور های ( 24 ) ساعته مصارف انرژی برق توزیعی – جدولهای ثبت فشار گاز سرکت بریکر های 220 کیلوولت – جدول چک ولتاژ ها وکثافت بطری های 110 و48 ولت وجابجائی انها بدوسیه های مربوطه 0
8-شایستگی واحساس وطندوستی – وظیفه شناسی – ایمانداری – صداقت کاری – احترام متقابل – برده باری ورازداری از خصوصیات پرسونل کاری سب استیشن ها میباشد.

Skills

بلدیت بزبان های داخلی وخارجی (دری – پشتو - انگلیسی وغیره )
بلدیت به برنامه های کمپیوتر
مسئولیت پزیری درامورات سپرده شده
اطاعت ازاوامر امرین مطابق قانون وپالیسی دافغانستان برشنا شرکت
داشتن صحت وتوانائی های فزیکی
برخورد نیک بامراجعین وهمکاران

Qualifications

لیسانس رشته برق بادو سال تجربه کاری در بخش مربوطه .

Job Location

Afghanistan - Balkh
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - (معاون جنکشن ( مرکز at DABS Kabul 03 Feb 2019
Re - (مدیر سب ستیشن (خوست بر.. at DABS Khost 05 Feb 2019
Re - پل خراسان - جوزجان - kv2.. at DABS Jawzjan 02 Feb 2019
شفت کار سب ستیشن شرق at DABS Kabul 05 Feb 2019
Engineering Specialist – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Inspection Engineer – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Re - مدیر سب ستیشن خواجه ال.. at DABS Baghlan 01 Feb 2019
(مدیر شعبه برق فابریکه بر.. at DABS Kabul 02 Feb 2019
Re - (سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 01 Feb 2019
(میترخوان (سمنگان برشنا at DABS Samangan 31 Jan 2019
عضو خدمات مشتريان at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Re - مدیر حفظ مراقبت کیبل ه.. at DABS Sar-e Pol 26 Jan 2019
(میترخوان (سرپل برشنا at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
انجنیر انرژی بادی و آفتا.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
(شفت کار (سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
سرشفت - سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
Re - (لین مین شبکه ( مرکز at DABS Kabul 26 Jan 2019
عضو at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineering at SWC Construction Multi Cities 14 Feb 2019
مدیر بند سلما - هرات برشن.. at DABS Herat 29 Jan 2019
معاون بند سلما - هرات برش.. at DABS Herat 29 Jan 2019
Re - (شفت کار (خوست at DABS Khost 24 Jan 2019
شفت کارچهارم شبکه 400 - جوز.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
سر شفت - سمنگان at DABS Samangan 27 Jan 2019
مدیریت حفظ ومراقبت شبکه -.. at DABS Parwan 27 Jan 2019
Re - (عضو سوچبورد (بغلان بر.. at DABS Kabul 24 Jan 2019
(معاونیت عملیاتی (سمنگان .. at DABS Samangan 24 Jan 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook