Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(معاونیت عملیاتی (سمنگان برشنا

(528 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

از اینکه امورات معاونیت عملیاتی ننګرهار برشنا با درنظر داشت امورات تخیکی زیاد بوده لازم است تا شخصی منحیث معاوین عملیاتی حوزه ننګرهار برشنا وظایف ذیل را به ګونه موثر انجام دهد.

Job Details

Date Posted: 09 Jan 2019 Reference: VA-DABS-HQs/97-0537
Closing Date: 24 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 5 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• تنظیم منابع تولید( برق آبی , حرارتی و دیزلی ) وتورید با درنظرداشت مصرف شبکــه درهمـــــکاری مستقیم با دسپیچنگ NLCC
• مراقبت ازاجراآت مدیریت های مربوطه تحت اداره معاونیت عملیاتی
• نظارت از امورات عملیاتی واحد های دومی مربوط برشنا
• ارتقاع ظرفیت پرسونل تخنیکی ریاست برشنا شرکت
• مراقبت ازپروژه های تحت قیمومیت برشنا شرکت (پلانی ویا غیرپلانی)
• پیشبرد وانسجام امورات اداری وتخنیکی
• حل ورسيدګي به مشکلات وعرضه خدمات بهتر به مشترکين.
• حفظ ونگاهداشت تمام تجهيزات مرتبط به انرژي برق .
• عرضه خدمات بهتر در امور برق رساني به مشترکين.
• ترتيب وتنظيم نوکريوالان .
• جلوگيري از ضايعات .
• ارتباط دايمی به مديريت هاي تخنيک وتوليد .
• ارايه گزارش کاري به مرجع مربوطه .
• اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم.

Skills

• پرتحرک با حصول نتایج عالی.
• تبلور وعلاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.
• توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید.
• توانایی تعریف اهداف و استراتیژی هایی عمومی شرکت در پلان های کاری و فعالیت های عملیاتی.
• توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت.
• ژرف نگر و آشنایی کافی به قوانین و مقررات مالی قانون شرکت ها و سایر قوانین و مقرارت تجارتی مر بوط به کشور و استندرد های بین المللی محاسبوی.
• توانایی ایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط.
• تبعه افغان با تسلط کامل به زبان های دری و پشتو به ویژه زبان انگلیسی.

Qualifications

• حد اقل سند فراغت لیسانس در رشته برق باشد و یا هم معادل آن باشد.
• داشتن تجربه کاری حد اقل 5 سال در بخش مربوطه.

Job Location

Afghanistan - Samangan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Re - (معاون جنکشن ( مرکز at DABS Kabul 03 Feb 2019
Re - (مدیر سب ستیشن (خوست بر.. at DABS Khost 05 Feb 2019
Re - پل خراسان - جوزجان - kv2.. at DABS Jawzjan 02 Feb 2019
شفت کار سب ستیشن شرق at DABS Kabul 05 Feb 2019
Engineering Specialist – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Inspection Engineer – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Re - مدیر سب ستیشن خواجه ال.. at DABS Baghlan 01 Feb 2019
(مدیر شعبه برق فابریکه بر.. at DABS Kabul 02 Feb 2019
Re - (سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 01 Feb 2019
(میترخوان (سمنگان برشنا at DABS Samangan 31 Jan 2019
عضو خدمات مشتريان at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Re - مدیر حفظ مراقبت کیبل ه.. at DABS Sar-e Pol 26 Jan 2019
(میترخوان (سرپل برشنا at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
انجنیر انرژی بادی و آفتا.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
(شفت کار (سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
سرشفت - سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
Re - (لین مین شبکه ( مرکز at DABS Kabul 26 Jan 2019
عضو at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineering at SWC Construction Multi Cities 14 Feb 2019
مدیر بند سلما - هرات برشن.. at DABS Herat 29 Jan 2019
معاون بند سلما - هرات برش.. at DABS Herat 29 Jan 2019
Re - (شفت کار (خوست at DABS Khost 24 Jan 2019
شفت کارچهارم شبکه 400 - جوز.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
سر شفت - سمنگان at DABS Samangan 27 Jan 2019
مدیریت حفظ ومراقبت شبکه -.. at DABS Parwan 27 Jan 2019
Re - (عضو سوچبورد (بغلان بر.. at DABS Kabul 24 Jan 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook