Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بلخ

(994 Views)

About کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بلخ 0618

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه های اصلاح اداره عامه مطابق اسناد تقنینی و برنامه های کمیسیون جهت بهبود سیستم ادارات خدمات ملکی محلی و عرضه خدمات مؤثر و بهتر به مردم.

Job Details

Date Posted: 03 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 16 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان و اهداف استراتیژیک کمیسیون،
2. مدیریت پروسۀ نظارت از تعیینات کارکنان پائین رتبه در سطح ولایت جهت تأمین شفافیت در پروسۀ استخدام و جذب کادرهای باتجربه در ادارات خدمات ملکی،
3. همآهنگی و نظارت از پروسه امتحان جمعی در سطح ولایت بمنظور جذب کادرهای مسلکی،
4. حصول اطمینان از رسیدگی به شکایات کارکنان در سطح ولایت جهت تامین عدالت در پروسه های استخدام، امورذاتی خدمات ملکی و ارجاع موارد خاص به مرکز،
5. پیگیری از تطبیق و عدم تطبیق مصوبات بورد رسیدگی به شکایات در سطح ولایت و ارایه گزارش آن به مقامات ذیربط،
6. هماهنگی برنامه های آموزشی برای کارکنان خدمات ملکی ولایت مربوط جهت ارتقای ظرفیت کارکنان اداره عامه محلی در همکاری با انستیتوت خدمات ملکی و مقام ولایت،
7. نظارت از تطبیق برنامه های اصلاحات مطابق اهداف کمیسیون و پلان کاری در ادارات محلی جهت عرضه خدمات بهتر در ادارات خدمات ملکی،
8. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانه کارکنان خدمات ملکی ولایت به منظور بهبود کیفیت کار،
9. تأمین ارتباط و هماهنگی کاری مؤثر با ادارات محلی جهت تطبیق برنامه های اصلاحات در ولایت مربوط،
10. حصول اطمینان از اجراآت بموقع، رعایت اصل شفافیت و حسابدهی دو جانبه فی مابین مرکز و ولایات،
11. اشتراک در جلسات اداری ولایت به منظور جلب حمایت رهبری ولایت و انعکاس فعالیت های اصلاحات اداری و خدمات ملکی،
12. تامین ارتباط بهتر و موثر با نهاد های مختلف مانند جامعه مدنی، جوانان، علمای دینی و کارکنان خدمات ملکی در سطح ولایت و آگاه ساختن آنها از فعالیت های کمیسیون با برگزاری نشست ها،
13. تهیه و ترتیب پلان بودجوی و تدارکاتی بمنظور تطبیق پلان کار و رفع نیازمندی های ریاست مربوط،
14. ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
15. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بلند بردن ارتقای ظرفیت.
16. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
17. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MM) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نمایند و همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری نماید.
18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و حکومتداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
1. داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
2. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
3. مهارت درپروگرامهای کمپیوتر مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Balkh
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook