بست 4 مدیر آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 367
Date Posted:Mar 11, 2019
Reference:KM-PST-01
Closing Date:Mar 22, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

: آگاهی دهی قوانین و مقررات ترافیکی در شهر کابل.

Skills Required:

Custom Expert

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

1.     ترتیب پلان های کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه اداره جهت حصول اهداف پلان شده،

2.     همکاری و رهبری امور پلان، مدیریت و برگزاری سمینارها، جلسات، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سایر برنامه های آگاهی دهی، قوانین و مقررات ترافیکی در هماهنگی با ریاست ارتباط و آگاهی عامه و ریاست نشرات شاروالی کابل،

3.     ارتباط با رسانه ها و نهاد های مختلف داخلی و بین اللملی جهت دعوت و اشتراک آنها در جلسات و برنامه های اداره مربوطه،

4.     رهبری امور برگزاری و هماهنگی برنامه های افتتاحیه و اختتامیه پروژه های مربوط به ترافیک شهر کابل در هماهنگی ریاست های مربوطه،

5.     تهیه گزارش از فعالیتها و دست آورد های اداره جهت شریک سازی با ادارات، مردم و رسانه ها،

6.     همکاری با مدیریت تعلیم و تربیه مدیریت عمومی ترافیک کابل، ریاست ارتباط و آگاهی عامه، ریاست نشرات و ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل،

7.     همکاری در تهیه، تدوین و انکشاف طرحهای ارتباطی و تبلیغاتی اداره مربوطه با مردم، رسانه ها و نهاد های مختلف،

8.     نظارت از تمامی برنامه های ارتباطی و رسانه ای اداره مربوطه در هماهنگی با ریاست های مربوطه شاروالی کابل،

9.     تهیه گزارش ها از فعالیت ها و کارهای تبلیغاتی، رسانه ای و ارتباطی انجام شده،

10.  راهنمایی و ارایه مشوره های سالم مفید در اجرای برنامه های ارتقای ظرفیت،

11.  طرح پلان آموزش و تطبیق برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان اداره و مدیریت عمومی ترافیک کابل،

12.  حمایت و انکشاف ظرفیت های کاری کارمندان اداره و مدیریت عمومی ترافیک کابل و هماهنگ ساختن کار آنها به منظور اجراات موثر و مفید برای نائیل آمدن به اهداف ریاست،

13.  تدوین پروگرام ها، ورکشاپ ها و سمینار ها به منظور ارتقاء ظرفیت کارکنان ریاست،

14.  نظارت از تطبیق برنامه های آموزشی به منظور اجراات مؤثر،

15.  جلب و جذب همکاری نهاد آموزشی داخلی و خارجی جهت تدویر برنامه های آموزشی به متقاضیان،

16.  اتخاذ تدابیر برای انکشاف و استحکام سیستم آموزشی ارتقای ظرفیت،

17.  بررسی نتایج فعالیت های آموزشی؛

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

o      حد اقل لیسانس رشته ژورنالیزم، اداره عامه، علوم اجتماعی به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود.


1.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o داشتن تجربه کاری حداقل دوسال بطوررسمی در ادارات دولتی الزامی میباشد


2.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنایی با سخن رانی و داشتن مهارت در مدیریت مراسم رسمی

·       داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مديريتی

·       آشنایی با برنامه های کمپیوتری مطابق اهداف کاری

·       دانستن زبانهای ملی دری وپشتو آشنایی به زبان انگلیسی

Job Keywords:

KM
This job is expired