(آمر میدان هوائی (گردیز، فراه، قلعه نو، پکتیکا، دایکندی، خوست، جنرال محی الدین غوری

Diploma   Multi City Full Time 1159
Date Posted:May 13, 2019
Reference:053
Closing Date:May 23, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:7
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

ایجاد زمینه های بهتر پروازطیارات درمیدان هوائی به منظورمصؤنیت پروازها ، طبیق اهداف و برنامه ریا ست میادین هوائی ملکی.

Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دوسال مرتبط مشابه در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری امریت میدان هوائی ملکی درمطابقت با پلان ریاست میادین هوائی ملکی جهت تحقق اهداف اداره وانسجام بهترامورو اخذ منظوری آن از مقام مربوطه.

2.      تعین و تطبیق مقررات هوانوردی ملکی بالای شرکت های هوایی دولتی و خصوصی در رابطه به تعداد طیارات و محدودیت های ساعات پرواز در میدان هوائی ملکی به منظور مصؤنیت پرواز ها .

3.      مراقبت و کنترول از خط رنوی و تکسوی میدان هوائی به منظور جلو گیری از خطرات احتمالی.

4.      کنترول و وارسی از وسایل و وسایط فنی میدان هوایی غرض اطمینان از فعال نگهداشتن انها بطور مداوم .

5.      ارائه مشوره های مسلکی پیرامون موضوعات هوانوردی ملکی ، به رئیس میادین هوائی ملکی به منظور ایجاد سهولت ها برای نشست و برخاست طیارات در میدان هوائی مطابق معیارهای ملی وبین المللی.

6.      تأمین ارتباط مداوم با ریاست میادین هوائی ملکی به منظوراطمینان از تطبیق قوانین و مقررات هوانوردی ملکی درمیدان هوائی .

7.      اشتراک درجلسات ریاست میادین هوائی ملکی به منظور تنظیم شرایط بهتر برای پروازهای طیارات در میدان هوائی و انعکاس مشکلات.

8.      اتخاذتصامیم پیرامون موضوعات مهم وپیچیده به منظور تحقق اهداف وبرنامه های کاری آمریت میدان هوایی ملکی

9.      مدیریت وانکشاف سیستم فائلنگ به شکل هارد و سافت جهت حفظ و نگهداشت اسنادهای مربوط به امریت و دسترسی به موقع اسناد.

10.  تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

11.  ترتیب و ارایه گزارش ربعوار , سالانه و عندالضرورت بمقامات ریاست و ذیصلاح اداره از فعالیتها و دست اوردهای بخش مربوط.

12.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Farah, Ghor, Khost, Paktika, Paktya

Qualifications:

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

       لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا انستیتوت هوانوردی وبه لیسانس  رشته های مرتبط ارجحیت داده میشود.

2.      داشتن تجربه کاری دوسال مرتبط مشابه در امور هوانوردی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.       برای لیسانس در سایر رشته دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.

5.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Keywords:

acaa
This job is expired