اعلان مجدد - آمریت پایه سازی - پلخمری

 
Bachelor's Degree   Baghlan, Afghanistan Full Time 294
Date Posted:Oct 9, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0593
Closing Date:Oct 23, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Construction Management
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English,Pashto

About DABS:

Founded: 2002  http://www.dabs.af

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

.متصدی این پست مسول وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد . 

Skills Required:

AutoCAD

Provinces to travel:

Skills Description:


مهارت کافی در اداره و مدیریت

نو آوری ها و ابتکار در بخش های مختلف

پرتحرک با حصول نتایج عالی

تبلور وعلاقه مفرط به دیدگاه شرکت و تحریک، رهبری و توانمند سازی سایرین در حصول اهداف سازمانی.

توانایی تنظیم استراتیژی ها و پالیسی ها و ایجاد راهبرد ها جدید.

توانایی تعریف اهداف و استراتیژی هایی عمومی شرکت در پلان های کاری و فعالیت های عملیاتی.

توانایی تشویق، رهبری و توانمند سازی سایرین در برآوردن اهداف سازمانی د افغانستان برشنا شرکت.

توانایی کار کردن بشکل گروپی وایجاد و حفظ روابط کاری مثبت با طرفین ذیربط.

تسلط کامل به زبان های دری و پشتو به ویژه زبان انگلیسی.

Duties & Responsibilities:


مدیریت و تنظیم تمام امورات تولیدی و اداری پایه سازی.

کنترول ونظارت از تمام امورات تولیدی و اداری پایه سازی.

تطبیق نورم ها واستندرد های ملی و بین المللی در تولید پایه های آهن کانکریتی.

مراقبت جدی از ماشینری و سایر وسایط تولیدی.

ارایه توصیه های لازم به تمام پرسونل عملیاتی بخاطر استفاده از وسایل ایمنی و تطبیق طرزالعمل تخنیک بیخطر حین انجام کار.

گذارش دهی به ریس مربوطه بشکل هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه

کنترول و بررسی حاضری تمام کارمندان عملیاتی و اداری آمریت.

توزیع پایه ها مطابق سهمیه بعد از تایید ریاست ساختمانی امور برق.

ترتیب پلان تولیدی، تدارکاتی و مالی بوقت و زمان معین آن

تعقیب و پیگیری قرارداد های مواد خام برای تولید پایه ها که در مراحل مختلف تدارکاتی قرار دارد.

تدویر جلسات تخنیکی و اداری حین ضرورت جهت حل مشکلات

اجرای کارهای متفرقه که از طرف ریاست ساختمانی امور برق محول میگردد.

Job Location:

Afghanistan, Baghlan

Qualifications:


لیسانس در رشته انجنیری ساختمانی (سیول).

حد اقل سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه.

بلدیت با پروگرام های MS officeو AutoCAD و بلدیت با دیگر پروگرام های کمپیوتر نقطه مثبت شمرده میشود.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - آمریت پایه سازی - پلخمری

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link : http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/132F0186-DECA-4F52-BB58-9FD9EBBD458BDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc