اعلان مجدد - انجنیر میخانیک حفظ مراقبت - بدخشان برشنا

 
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 332
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0226
Closing Date:Apr 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

*دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

*بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد

*تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

*توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

 

- فهم وآگاهی بودن از عملکرد کاری تجهیزات برقی بشکل تیوری و عملی.

- حفظ ومراقبت و باخبری به موقع از تماماتجهیزات میخانیکی که شامل توربین جنراتور ها قسمت های میخانیکی کمپریسور ها- آیل پمپ ها- واترپمپ ها وغیره قسمت های میخانیکی.

- اشتراک و اجرای تمام پروسه های ترمیمات عادی واساسی دوشادوش پرسونل مربوطه.

- بلدیت دربرنامه های کمپیوتر.

- ترسیم نقشه های تخنیکی پرزه جات میخانیکی وفرمایش دادن آن جهت تهیه.

- ترتیب نمودن راپور های امورات کاری اجرا شده شعبه مربوطه بطور روزمره- هفته وار- ماهوار وربع وار وراپور دهی آن به مرجع مربوطه.

- مدیریت درست از پرسونل شعبه مربوطه.

- چک وکنترول و آگاه بودن از کتاب عارضات دستگاه وسپردن کاربه پرسونل مربوطه وباخبری از علت عارضه وچگونگی رفع عارضه.

- تدریس دروس تخنیک بیخطری به پرسونل شعبه مربوطه.

- ترتیب پلان های ترمیماتی و اصلاحاتی پیشبینی شده وتطبیق آن بوقت وزمان معینه.

- نگهداری درست از تمامانقشه هاو اسناد مربوطه شعبه.

- آوردن نظم ودستپلین کاری درشعبه مربوطه.

- تطبیق پلان های ترمیماتی و اصلاحاتی در ساحه کاری

- بررسی ، نظارت و کنترول از تمام بخشها میخانیکی دستگاه ها به طور دوامدار

- ترتیب دستور العمل جهت حفظ و مراقبت با در نظرداشت منولهای تجهیزات ناصبه دستگاه تولید برق برای بخش میخانیکی .

-طبق اصول پیش برد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - انجنیر میخانیک حفظ مراقبت - بدخشان برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/B46A5847-5197-4BA8-B099-BBC2C407DB2D

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.