اعلان مجدد - انجنیر ریلی - بدخشان برشنا

 
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 537
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0227
Closing Date:Apr 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·   *دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

·  *بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد

·  *تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·   *توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

·       فهم وآگاه بودن از عملکرد کاری تجهیزات محافظوی بشکل تیوری و عمل

·        محاسبه جریان های شارتی و ارتی.

·        محاسبه برای سیتنگ (setting) ریلی ها ستیشن ها و سب ستیشن ها.

·        محاسبات تخنیکی و ترتیب نمودن نقشه های تخنیکی ستیشن ها و سب ستیشن ها.

·        نظارت از انستالیشن پروگرام های نرم افزار در بخشهای محافظوی استیشن و سب استیشن

·        انتخاب محافظه های لازمی برای شبکه و سیستم های برقی.

·        معین ساختن حدود انتخابیت برای ریلی های محافظوی سیستم.

·        کنترول ، مراقبت و نظارت از سیستم محافظوی استیشن و سب استیشن

·        رفع عوارضات سیستم محافظوی استیشن و سب استیشن

·        ارایه پیشنهادات برای بهبود سیستم محافظوی

·        دستورالعمل بهره برداری برای اپریتر های ستیشن ها و سب ستیشن ها در بخش محافظوی و کنترول سیستم.

·       طبق اصول پیش برد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مر بوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired