اعلان مجدد - انجنیر ریلی - بدخشان برشنا

 
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 238
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98- 0227
Closing Date:Apr 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·   *دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

·  *بلدیت کامل به پروگرام های آفیس و اتوکد

·  *تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·   *توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

·       فهم وآگاه بودن از عملکرد کاری تجهیزات محافظوی بشکل تیوری و عمل

·        محاسبه جریان های شارتی و ارتی.

·        محاسبه برای سیتنگ (setting) ریلی ها ستیشن ها و سب ستیشن ها.

·        محاسبات تخنیکی و ترتیب نمودن نقشه های تخنیکی ستیشن ها و سب ستیشن ها.

·        نظارت از انستالیشن پروگرام های نرم افزار در بخشهای محافظوی استیشن و سب استیشن

·        انتخاب محافظه های لازمی برای شبکه و سیستم های برقی.

·        معین ساختن حدود انتخابیت برای ریلی های محافظوی سیستم.

·        کنترول ، مراقبت و نظارت از سیستم محافظوی استیشن و سب استیشن

·        رفع عوارضات سیستم محافظوی استیشن و سب استیشن

·        ارایه پیشنهادات برای بهبود سیستم محافظوی

·        دستورالعمل بهره برداری برای اپریتر های ستیشن ها و سب ستیشن ها در بخش محافظوی و کنترول سیستم.

·       طبق اصول پیش برد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan

Qualifications:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مر بوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - انجنیر ریلی - بدخشان برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/F344FB6E-67F9-4377-8FBC-9BEEF5FE8890

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.