اعلان مجدد - عضو اداری آمریت عمومی دستگاه های حرارتی- تره خیل

  DABS
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 587
Date Posted:Oct 28, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0115
Closing Date:Nov 11, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

اجرای امورات اداری آمریت عمومی 

Duties & Responsibilities:

ترتیب و تنظیم اسناد

ترتیب پیشنهادات

ترتیب استعلام ها

تعقیب دستاتیرو فیصله ها اداره

ترتیب و تنظیم سایر امورات دفتر 

Job Requirement:

فوق بکلوریا در رشته اداره و تجارت

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·        مهارت مکالمه شفاهی و عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·        توانایی تکلم با زبان های ملی و انگلیسی

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc