اعلان مجدد - عضو مدیریت محاسبات تخنیکی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1245
Date Posted:Mar 14, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0176
Closing Date:Mar 28, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند باید به محاسبات تخنیکی سیستم های برق اشنایی داشته باشد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·        مهارت مکالمه شفاهی و عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین

·        توانایی تکلم با زبان های ملی و انگلیسی

·        حس مسولیت پذیری و دقت کاری

Duties & Responsibilities:

- محاسبه جریان های شارتی و آرتی

- محاسبه برای اعیار ریلی های سب ستیشن ها و فابریکات.

- ترتیب نمودن نقشه های تخنیکی ستیشنها و سب استیشنها

- جمع اوری وحفظ نقشه های تخنیکی استیشنها منحیث اسناد تخنیکی

- انتخاب تجهیزات برقی برای ستیشنها و سب استیشنها

- اشتراک در پروسه های تست و کمیشننگ تجهیزات برقی و سیستم های محافظوی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری در بخش مربوط

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - عضو مدیریت محاسبات تخنیکی - مرکز
This job is expired