اعلان مجدد - عضو مدیریت مطالعات تخنیکی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 946
Date Posted:Nov 10, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/ 98-0099
Closing Date:Nov 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

.شخص مذکور مسوولیت مطالعات سیستم برق (تولید ، انتقال وتوزیع) را بر عهده دارد

Duties & Responsibilities:

1- مطالعه تخنیکی لین های انتقالی ولتاژ بلند ، متوسط ، پائین و سب ستیشن ها با استفاده از سافتویر ایتپ و سایر سافت ویر های مربوطه.

2 – محاسبه ضایعات شبکه در حالت بهرانی ونورمال .

3 – در یافت راه های حل کاهش ضایعات.

4 – جمع آوری معلومات سیستم ( تولید ، انتقال ، سب ستیشن ها وشبکه توزیعی)

5 – ترتیب چک لست های جهت جمع آوری معلومات.

7 – تعقیب وپیگیری ارقام مورد ضرورت از واحد های دومی و سومی.

8- مطالعات تخنیکی (Load Flow) مطابق ضرورت برای پروژه های جدید.

9- ترتیب اسناد به لسانهای ملی و انگلیسی.

10- ترتیب گزارش کاری مطابق پلان وراپور آن به آمرین مربوطه.

11- اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین سپرده میشود.

Job Requirement:

لیسانس و یا فوق لیسانس رشته انجنیر برق با سه سال تجربه کاری در بخش شبکه و سیستم های برقی

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


افهام و تفهیم به لسان های ملی و لسان انگلیسی

دانستن سافت ویرهای ETAP, Google Earth ,Auto CAD

توانائی کارکردن انفرادی و گروپی.

درک اصول و قوانین


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired