اعلان مجدد - عضو مدیریت مطالعات تخنیکی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 594
Date Posted:Nov 10, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/ 98-0099
Closing Date:Nov 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

.شخص مذکور مسوولیت مطالعات سیستم برق (تولید ، انتقال وتوزیع) را بر عهده دارد

Skills Required:

AutoCADMS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

افهام و تفهیم به لسان های ملی و لسان انگلیسی

دانستن سافت ویرهای ETAP, Google Earth ,Auto CAD

توانائی کارکردن انفرادی و گروپی.

درک اصول و قوانین


Duties & Responsibilities:

1- مطالعه تخنیکی لین های انتقالی ولتاژ بلند ، متوسط ، پائین و سب ستیشن ها با استفاده از سافتویر ایتپ و سایر سافت ویر های مربوطه.

2 – محاسبه ضایعات شبکه در حالت بهرانی ونورمال .

3 – در یافت راه های حل کاهش ضایعات.

4 – جمع آوری معلومات سیستم ( تولید ، انتقال ، سب ستیشن ها وشبکه توزیعی)

5 – ترتیب چک لست های جهت جمع آوری معلومات.

7 – تعقیب وپیگیری ارقام مورد ضرورت از واحد های دومی و سومی.

8- مطالعات تخنیکی (Load Flow) مطابق ضرورت برای پروژه های جدید.

9- ترتیب اسناد به لسانهای ملی و انگلیسی.

10- ترتیب گزارش کاری مطابق پلان وراپور آن به آمرین مربوطه.

11- اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس و یا فوق لیسانس رشته انجنیر برق با سه سال تجربه کاری در بخش شبکه و سیستم های برقی

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - عضو مدیریت مطالعات تخنیکی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link for online Applyhttp://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/47FD1211-7F8B-43F7-BF19-10D4CD22F709


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Attachments:

Application Form.doc