اعلان مجدد - عضو مدیریت ریلی - غزنی برشنا

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Ghazni Full Time 581
Date Posted:Jan 5, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0168
Closing Date:Jan 19, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست وظیفه پیشبرد امورات محافظت ریلی غزنی را بر عهده دارد .

Duties & Responsibilities:

 

چک وکنترول ریلی های محافظوی و سیستمهای اتوماتیک فابریکات برق و سب ستیشن ها.

چک سرکت دومی ریلی های محافظوی.

رفع عوارض سیستم های محافظوی.

چک ریلی های محافظوی بعد از قطع دوره شارتی.

بر رسی از فعالیت سیستم های محافظوی در ستیشن ها و سب ستیشن ها.

مطالعه سیستم های محافظوی پروژه های جدید.

7- سیتننگ (setting) ریلی های ستیشن ها و سب ستیشن ها طبق محاسبه.

8- جمع آوری ارقام سیتنگ ریلی های استیشن های

9- نظارت از انستالیشن در پروژهای جدید (در بخشهای محافظوی).

10- اشتراک در پروسه های تست و کمیشننگ تجهیزات برقی و سیستم های محافظوی.

11- درج اجراات در ژورنال های مخصوص ستیشن ها و سب ستیشن ها.

Job Requirement:

لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری و طرز برخورد مناسب با همکاران خویش .

·        توانایی تکلم با زبان های محلی کشور .

·        حس مسؤلیت پذیری و دقت کاری .

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری .

Job Location:

Afghanistan, Ghazni
This job is expired