اعلان مجدد - عضوآرشیف - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 680
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0105
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص متذکره مسولیت وظایف ذیل را به عهده دارد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        درک قابل ملاحظه ازاصول واجراات موثر

·        داشتن قوه افهام وتفهیم موثر مدیریت کاری

·        توانایی درایجاد ابتکاروخلاقیت روش های کاری

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی وانگلیسی

·        آشنایی درست ازچگونگی استفاده برنامه های کمپیوترودیتابس

·        ابتکارکاری وسرعت کاری درگزارش گیری وگزارش دهی

·        صداقت وحفظ محرمیت کاری

·        انعطاف پذیری کاری وتعیین اولویت بندی کاری درشرایط دشوار

·        توانایی کاربه شکل گروهی

·        توانایی کار به شکل فردی 

Duties & Responsibilities:

1.     اسکن نمودن تمام مکاتیب وارده و صادره

2.     همکاری با کارمندان وارده و صادره در ثبت مکاتیب

3.     کارمند ثبت دیتابیس

4.     پرنت و دوسیه بندی نمودن مکاتیب وارده و صادره

5.     همکاری درتسلیم گیری مکاتیب با کارمندان وارده و صادره

6.     سایر وظایف که از طرف آمر شعبه سپرده میشود

7.     ارایه گزارش از اجراات یومیه کاری به مدیر آرشیف 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        چهارده پاس اداره ومنجمنت 

·        یکسال تجربه کاری دربخش مربوط 

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired