اعلان مجدد - کارمند نظارت و ارزیابی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1365
Date Posted:Dec 2, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0112
Closing Date:Dec 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

تجزیه و تحلیل دیتای جمع آوری شده مربوط نظارت و ارزیابی، بازدید پروژه های تحت کار و تهیۀ راپور

Duties & Responsibilities:


1.      انجام بازدیدهای منظم از پروژه های مربوطه

2.      جمع آوری معلومات از ساحات ذیربط واحدهای ساحوی

3.      ارائه گزارش معلومات جمع آوری شده به مدیر نظارت و ارزیابی

4.      داخل نمودن معلومات به دیتابیس M&E

5.      تجزیه و تحلیل ارقام و معلومات

6.      شناسایی خلاها و نواقص کاری

7.      شناسایی نقاط قوی

8.      شناسایی مواردی که در بازخورد (فیدبک) مورد نیاز است

9.      تماس با فوکل پاینت ها و گزارش گیری از آنها

10.  تهیۀ راپور مربوطه

11.  انجام سایر امور مطابق هدایت آمر

Job Requirement:

لیسانس عمومی با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·        آشنایی با برنامه های کمپیوتر.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        اطاعت پذیری وانجام اوامربه وقت وزمان آن.

·        اجرای سایروظایف دروقت ضرورت.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired