اعلان مجدد - کارمند نظارت و ارزیابی - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1058
Date Posted:Dec 2, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0112
Closing Date:Dec 16, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

تجزیه و تحلیل دیتای جمع آوری شده مربوط نظارت و ارزیابی، بازدید پروژه های تحت کار و تهیۀ راپور

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·        آشنایی با برنامه های کمپیوتر.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        اطاعت پذیری وانجام اوامربه وقت وزمان آن.

·        اجرای سایروظایف دروقت ضرورت.

Duties & Responsibilities:


1.      انجام بازدیدهای منظم از پروژه های مربوطه

2.      جمع آوری معلومات از ساحات ذیربط واحدهای ساحوی

3.      ارائه گزارش معلومات جمع آوری شده به مدیر نظارت و ارزیابی

4.      داخل نمودن معلومات به دیتابیس M&E

5.      تجزیه و تحلیل ارقام و معلومات

6.      شناسایی خلاها و نواقص کاری

7.      شناسایی نقاط قوی

8.      شناسایی مواردی که در بازخورد (فیدبک) مورد نیاز است

9.      تماس با فوکل پاینت ها و گزارش گیری از آنها

10.  تهیۀ راپور مربوطه

11.  انجام سایر امور مطابق هدایت آمر

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس عمومی با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - کارمند نظارت و ارزیابی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply


OnlineApplicationForm


http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/FCFDF521-D7FD-46DB-8293-76973BCF40B4


 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.