اعلان مجدد - کارشناس تدارکات - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1221
Date Posted:Dec 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0111
Closing Date:Jan 13, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کمیته ارزیابی ضرورت به یک تن کارمند ارزیابی قراردادها جهت ارزیابی تخنیکی پروژه های د افغانستان برشنا شرکت شامل پروژه های توسعوی بانک انکشاف آسیایی بانک جهانی و پروژه های که از وزارت مالیه تمویل میشوند در بخش های خدماتی مشورتی و غیر مشورتی , اجناس و ساختمانی دارد. 

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب.

·        توانایی نوشتن راپور های کاری.

·        اشنایی با برنامه های کمپیوتر.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        اطاعت پذیری وانجام اوامربه وقت وزمان ان.

Duties & Responsibilities:


1.     ترتیب و تهیه را پور شارت لست و ارزیابی آفرهای اجناس، خدمات و امور ساختمانی.

2.     تهیه و ترتیب راپور ارزیابی تخنیکی و مالی و ارجاع آن جهت منظوری آمر اعطای اداره.

3.     مطالبه توضیحات از داوطلبان در رابطه به آفرهای تحت ارزیابی ( قبلی و بعدی) و قبولی ویا رد آفرها.

4.     تهیه و ترتیب راپور هفته وار، ماهوار و ربعوار از پیشرفت پروژه های تحت ارزیابی و تسلیم آن به بورد برشنا شرکت.

5.     سفارش تغیرات در راپور های ارزیابی و شارت لست و ارایه پیشنهاد با درنظر داشت تامین حد اکثر منافع برشنا شرکت.

6.     اشتراک در مذاکره قراردادها به نماینده گی از دافغانستان برشنا شرکت.

7.     اطمینان از تطبیق منظم رهنمود تدارکاتی در پیشبرد وظایف محوله.

8.     اطمینان ازاینکه ارزیابی آفرها در مطابقت به رهنمود تدارکاتی کشور و رهنمود تدارکاتی دونر های برشنا شرکت انجام میشود.

9.     اطمینان ازینکه ارزیابی آفرها در مطابقت به پلان تدارکاتی و طرزالعمل تدارکات به پیش برده میشود.

10. سایر وظایف محوله از طرف مقامات ذیصلاح ( با الخصوص – بررسی های تعدیلات در قراردادها ).

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        لیسانس در رشته اقتصاد و یا اداره و تجارت با سه سال تجربه کاری در یخش مربوطه

ارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


This job is expired