اعلان مجدد - مدیر قرارداد ها - ننگرهار برشنا

 
Bachelor's Degree   Nangarhar, Afghanistan Full Time 651
Date Posted:Nov 25, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0092
Closing Date:Dec 9, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 این پست برای تدارک خریداری های عمده و کار های ساختمانی که قیمت آن بالا تر از پنجصد هزار افغانی باشد ایجاب قرارداد را میکند که البته پروسه تدارکاتی آن طبق قانون تدارکات طی مراحل و اکمال می گردد.

Duties & Responsibilities:

  1. پیشنهاد و در خواستی های برای تدارک خریداری های عمده به شمول پروژه های ساختمانی مورد نیاز شعبات ذیربط بدسترس این قرار داده میشود ایجاب مینماید که دارای احکام مقامات ذیصلاح میباشد به اساس قانون تدارکات صورت میکیرد .
  2. مشروط به این که اجرای پیشنهاد مذکور تخصیص داشته باشد .
  3. آغاز پروسه تدارکاتی عمده تکمیل نمودن شرطنامه با مشخصات تصدیق شده
  4. اعلان پروژه در اخبار , رادیو, تلویزیون , توزیع شرطنامه و داوطلبی به وقت معین
  5. آغاز پروسه ارزیابی و امضای هئیت ارزیابی آماده کردن اعلان عدم مسولیت و اطلاعیه عقد قرارداد .
  6. آماده ساختن اسناد به منظور عقد قرارداد آن و گرفتن منظوری آن از مقام صالحه گرفتن تضمین % 10 .
  7. اجرای بل های پروژه تعقیب پروژه و چک وارده .
  8. تمدید و تعدیل قرارداد در وقت معین
  9. تکمیل نمودن پروژه قرار داد شده .
  10. بر علاوه از وظیفه فوق به اساس احکامات تحریری و شفاهی مقام ذیصلاح در باره اجراات اصولی خواهند نمود .

Job Requirement:

·         لیسانس در رشته (اقتصاد و اداره وتجارت )سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه 

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .
·        داشتن توانایی برنامه ریزی و تطبیق آن .

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیرت کاری .

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری .

·        توانایی تکلم با زبان های محلی و انگلیسی .

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری .

·        انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار

·        توانایی کار به شکل گروهی

·        توانایی کار به شکل فردی .

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar
This job is expired