اعلان مجدد - مدیر ورکشاپ - ریاست حوزه تولید سروبی برشنا

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 509
Date Posted:Mar 23, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0207
Closing Date:Mar 29, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English & pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

کارمند مذکوربه حیث مدیر ورکشاپ فابریکه برق نغلو- ریاست محترم حوزه تولید برق اجرای وظیفه مینماید.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:

·  اگاه بودن ازتمام امورات مربوطه.

·  داشتن مهارت دروظیفه.

·  درک اصول وقوانین.

·  توانای پیشبرددرست امورات دروظیفه تحت مسولیت.

·  دارابودن روحیه اطاعت ازاوامرامرین درخصوص اجرای وظایف.

· توانای برخوردمعقول باحالات مغشوش اثتثنایی.

· داشتن صحت کامل –شکیبای-اطاعت وتوانایی های فکری فزیکی.

Duties & Responsibilities:


آگاه بودن ازتماما نورم هاومقررات تخنیکی ماشین های داخل ورکشاپ دستگاه.

ساختن پرزه جات مختلف النوع برای شعبات داخل دستگاه برق نغلو.

ترمیم ومراقبت درست ازماشین های خرادی داخل دستگاه.

پابندی بوظایف محوله خویش.

مراعات نمودن نظم ودستپلین شعبه مربوطه.

بنابرضرورت اشتراک درپروسه های ترمیماتی فابریکه.

ترسیم نمودن اندازه های پرزه جات غرض ساختن آ

اجرای سایر وظایف در وقت ضرورت

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته میخانیک با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - مدیر ورکشاپ - ریاست حوزه تولید سروبی برشنا
This job is expired