اعلان مجدد - مدیریت سب ستیشن چشت شریف -هرات برشنا

 
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 588
Date Posted:Nov 14, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0600
Closing Date:Nov 28, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English,Pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسئول پیشبرد وظائف مختلف ذیل بوده وآنرا به صورت درست انجام میدهد.

Duties & Responsibilities:


رعایت اصول وطرزالعمل های برشنا شرکت.

همکاری جهت ایجاد پلان کاری.

بررسی وکنترول فعالیت های تیم های کاری بادر نظر داشت پلان .

ثبت گزارشات به ژورنالهای 24 ساعته.

تطبیق اصول تخنیک بیخطر.

رعایت سلسله مراتب محور تشکیلاتی وضوابط حاضری.

اطمینان از سلامت کل سیستم های ناصبه سب استیشن ؛آلات اندزه گیری حفاظتی واداروی.

تنظیم پلان توزیع انرژی برق مطابق به ظر فیت باهماهنگی شعبات ذیربط.

هماهنگی بیلانس لودبریکر ها مطابق ظرفیت وحفظ تعادل دائمی.

حفظ سطح لود ترانسفارمر های قدرت مطابق ظر فیت واستندرد.

حفظ محیط زیست سالم ومراقبت از کلیه تاسیسات وملکیت مربوطه.

در صورت بروز عوارض اقدام بموقع ؛وجلوگیری از بروز نواقص ورفع عوارض.

ایجاد فضای کار سالم به تیم های کاری ؛صمیمیت ؛اعتماد وظر فیت سازی .

Job Requirement:

لیسانس در رشته انجینری برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .دانش طرزالعمل ها وشیوه های جدید دفتر واستفاده از لوازم .

استفاده از نرم افزار های کامپیوتر جهت اجرای کار ازقبیل پروگرام های آفست ؛ورد ؛اکسل وپاور پاینت .

تفهیم ونتجه گیری از رهنمود های شفاهی وکتبی .

استفاده موثر ومفید ازتمام وسایل وسامان آلات بخش مربوطه .

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired