اعلان مجددـ میترخوان لغمان برشنا

  DABS
Diploma   Laghman, Afghanistan Full Time 423
Date Posted:Dec 29, 2019
Reference:NGR_2
Closing Date:Jan 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Male
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto

About DABS:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

میترخوانی نمودن میتر های مشترکین و توزیع بل صرفیه مشترکین بعد از چاپ شدن توسط مدیریت بلینگ

Duties & Responsibilities:

1.     میترخوانی نمودن میتر های مشترکین محترم بشکل دوره وار و ناحیه وار.

2.     توزیع بل صرفیه مشترکین بشکل دوره وار و ناحیه وار.

3.     ترتیب نمودن جدول های اصلاح شبکه بشکل برج وار.

4.     تعقیب نمودن میتر های عوارضی در اثنای میترخوانی تسلیم نمودن پارچه های میتر های عوارضی برای مشتری.

5.     همکاری نمودن در قطع لین مشتریان مقروض همرای مامور برج


Job Requirement:

سند فراغت بکلوریا برق  در رشته برق  

·        داشتن تجربه کاری حد اقل1 سال.داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

توانایی تکلم با زبانهای محلی.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

توانایی کار بشکل گروهی.


Job Location:

Afghanistan, Laghman
This job is expired

Attachments:

Application Form (2).doc