اعلان مجدد - نلدوان - سروبی

 
Secondary School   Kabul, Afghanistan Full Time 277
Date Posted:Oct 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0091
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 پست نلدوان مسولیت ترمیم و تمدید و رفع عوارض نل های آب آشامیدنی را به عهده دارد .

Duties & Responsibilities:

  1. آگاهی از امورات تخنیکی تمدید نل ها .
  2. حفظ و مراقبت از وسایل کار .
  3. ترمیم و تمدید نل های آب آشامیدنی – کانالازیسیون منازل رهایشی کارکنان.
  4. رفع نمودن عوارضات تخنیکی یومیه به اساس ضرورت .
  5. توضیع آب طوری نوبتی به منازل رهایشی کارکنان حوزه .
  6. حفظ اسرار اداره .
  7. اجرای تمام امورات محوله به حسن صورت .
  8. اطاعت پذیری و انجام اوامر به وقت و زمان آن .

Job Requirement:

با سواد با دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .·        داشتن توانایی فزیکی .

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب .

·        داشتن سلوک نیک و برخورد عالی با همکاران.

·        پابندی به وظیفه .

·        اطاعت از قوانین و مقررات .

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired