اعلان مجدد - شفت کار میخانیک - بدخشان برشنا

 
Bachelor's Degree   Badakhshan, Afghanistan Full Time 238
Date Posted:Mar 24, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99- 0228
Closing Date:Apr 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.

·        بلدیت کامل به پروگرام های آفیس

·        تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی.

·        توانایی افهام و تفهیم به زبانهای ، دری، پشتو، انگلیسی

Duties & Responsibilities:

·        انجام وظایف محوله به وقت زمان با در نظرداشت تمام اصول.

·        کنترول و مراقبت از تمام بخشهای برقی و میخانیکی استیشن و سب استیشن.

·        چالانی وپرچاوی ماشین های تولید انرژی برق با در نظرداشت اصول تخنیکی

·        عیار ساختن ولتیج و فریکانس جنراتورها در اوقات ضرورت.

·        سنکرونایزیشن جنراتورها در اوقات چالانی ها.

·        چالانی و پرچاوی ایل سویچ های(0.4 و20) کیلو ولت جنراتورها و ترانسفارمر ها.

·        ثبت نمودن عوارضات شارتی وغیره در ژورنال و دادن اطلاع به مسولین .

·        میترخوانی جنراتورها و ترانسفارمرها وثبت آن در ژورنال.

·        رعایت تمام اصول تخنیکی در اوقات چالانی و پرچاو دستگاه و تجهیزات برقی و میخانیکی مرتبط دستگاه تولیدی

·        طبق اصول تخنیکی استفاده درست از تجهیزات برقی و میخانیکی ، کنترول روم مانند ریلی ها ، سویچها ، الات اندازه گری و روی پاینلها.

·        رعایت تخنیک بی خطر در اثنای اجرای امورات تخنیکی.

·         سعی و تلاش برای بلند بردن سطح تولید انرژی برق با رعایت تمام اصول تخنیکی.

·        نگهداری وسایل و سامان الات برقی و میخانیکی جهت صحت وسالم بودن.

·         اجرای نوکریوالی 24 ساعت به طورشفت وار، دادن راپور تولید 24 ساعته به مرجع مربوطه.

·        ارتباط دایمی به مدیریت های تخنیک و تولید ، ارایه گزارش به مرجع مربوطه

·        ترتیب راپورهای تولید انرژی برق روزانه ، ماهوار و سالانه.

·        ترتیب راپوار کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار و سالانه

·        طبق اصول پیش برد سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمرین هدایت داده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Badakhshan

Qualifications:

لیسانس در رشته میخانیک با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - شفت کار میخانیک - بدخشان برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/72C2E844-DB68-4D40-AE9C-3D26A34831C2

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.