آفسر ارشد دیتابیس برای واحد تحقیق - قراردادی

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1736
Date Posted:Jul 29, 2020
Reference:KM-HR-225
Closing Date:Aug 7, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science,Business Administration ,Information Technology
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:10 month(s)
Extension Possibility:No
Contract Type:Project Based
Probation Period:1 month
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

تقویت نموده واحد تحقیق، درج معلومات در دیتابیس و همچنان برگذاری برامه های آموزشی برای کارمندان شاروالی کابل در بخش مربوطه در رابطه به دیتابیس واحد تحقیق.

Duties & Responsibilities:

مسولیت و مهارت های لازمه وظیفوی:

1-     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی معینیت امور اجتماعی و کلتوری، بمنظور رسیدن به هدف تعین شده شاروالی کابل.

2-     اتخاذ تصمیم در امور تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوط.

3-     به روز نمودن دیتابیس معیاری تحقیق و استندرد بخش مربوط.

4-     ثبت معلومات در دیتابیس در رابطه به انجام تحقیقات و جلوگیری از بین رفتن آن.

5-     ایجاد میکانیزم هماهنگی جامع در داخل شاروالی کابل برای تبادله معلومات بهتر و موثر تر و تضمین کیفیت معلومات در سطح بالا.

6-     ارائه معلومات هنگام ضرورت به مراجع مربوط.

7-     حصول اطمیمنان از امنیت و صحت بودن معلومات دیتابیس.

8-     بروز نمودن دیتابیس در وقت ضرورت و مطلع ساختن مراجع مربوط از تغییرات وارد شده.

9-     ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور آگاه ساختن پروژه حمایت از شاروالی کابل و رهبری شاروالی کابل.

10- ایجاد هماهنگی با ریاست MIS و نشرات شاروالی کابل جهت شریک سازی دیتا و معلومات.

11- اجرائ سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف شاروالی کابل به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1-     داشتن حداقل درجه تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های کمپیوتر ویا اداره و تجارت.

2-     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری.

3-     تسلط کامل بر یکی از زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx