آفیسر اداری

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1067
Date Posted:Mar 16, 2020
Reference:005
Closing Date:Mar 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:NTA, Grade D
Years of Experience:4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Short Term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

پس منظر وزارت اقتصاد:

رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامين رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ايجاد يک جامعه مرفه، باثبات ، يکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.

وظيفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود، ايجاد نظم و هماهنگی در فعاليت های اقتصادی وزارت ها و ادارات، تامين مناسبات سکتوری، تثبيت اولويت ها و تسريع فعاليت های اقتصادی، جهت نيل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ميباشد.

وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مینمايد :

1.     طرح و هماهنگی پاليسی ها و استراتيژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.

2.      نظارت و ارزیابی از فعاليت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج. ا. ا.. و پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.

3.     تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.

4.     توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی .

5.     ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت، تشويق، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه.

6.     انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.

Job Summary:

اهداف عمومی:

a.   تقویت ظرفیت و توانایی بخش های مسوول وزارت اقتصاد پیرامون تسریع روند کاهش فقر، بیکاری و افزایش رشد اقتصادی کشور

b.  ترویج بحث های حرفه ای در مورد نقش دولت و سکتور خصوصی در کاهش فقر، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در افغانستان.

c.   ارائه فرصت برای انجام تحقیقات و تحلیل های معیاری بالای مسائل کلیدی اقتصاد کلان برای ترویج معلومات مبتنی بر شواهد و تقویت پلانگزاری به منظور ایجاد یک محیط مثبت برای تغییر.

d.  همکاری با مراکز تحقیقاتی بین المللی، مؤسسات، مؤسسات تحقیقاتی برای اجرای برنامه های تحقیقاتی برای شناسایی و حل مشکلات خاص اقتصادی و اجتماعی.

e.   ارائه برنامه های کارآموزی برای دانشجویانی که علاقه مند به تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل کلیدی اقتصادی و اجتماعی هستند.

f.    تهیه و ارائه معلومات مبتنی بر شواهد به شورای عالی اقتصادی، شورای عالی کاهش فقر، کمیته اقتصادی شورای وزیران و غیره.

Skills Required:

Office Package (MS Word, MS Excel, MS Access)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 مهارت های دیگر:

1.     دانش قوی مدیریت پروژه و منابع.

2.     مهارتهای مدیریتی، پلان گذاری، گزارش نویسی، اداره و ارتباطات.

3.     مهارت های نوشتن و ارایه پریزینتیشن.

4.     توانایی صحبت و نوشتن به لسان انگلیسی.

5.     آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتری (Microsoft Office Package).

Duties & Responsibilities:

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

1.  کمک و همکاری در تهیه و ترتیب پلان کاری یکساله برای تعین اهداف، فعالیت ها و نظارت و پیگیری از پیشرفت کار پروژه.

2.  کمک و همکاری در مدیریت از عملکرد پروژه با استفاده از روش های مناسب.

3.  تهیه گزارش ربعوار و سالانه از پیشرفت ها و عملکرد پروژه.

4.  کمک و همکاری در ارایه گزارش از عملکرد وپیشرفت های پروژه در مجالس هیات رهبری و غیره.

5.  همکاری در ایجاد میکانیزم هماهنگی میان ادارات ذیربط جهت مدیریت و استفاده موثر از منابع.

6.  کمک و همکاری در تعین اهداف و فعالیت های پروژه.

7.  حصول اطمینان از انجام به موقع فعالیت های پلان شده.

8.  ایجاد سیستم برای نگهداری اسناد پروژه

9.  اشتراک در مجالس به نماینده گی از پروژه.

10.    اشتراک در پروسه ارزیابی اجراآت در مطابقت به طرزالعمل های داخلی اداره

11.    ارائه گزارش از اجراآت به طور ماهوار به آمر مربوط.

12. اجرای سایر وظایف مربوطه برای دستیابی به اهداف وسیعتر وزارت اقتصاد. 


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

درجه تحصیل:

حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت عامه، پالیسی و اداره عامه یا حسابداری.

(برای کاندیدان دارای سند تحصیلی ماستری و کاندیدان اناث ارجحیت داده میشود).

تجارب لازمه:

دارای حداقل 4 سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

آفیسر اداری
This job is expired