آفیسر تخنیکی لابراتوار

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 231
Date Posted:May 12, 2019
Reference:آفیسر تخنیکی لابراتوار
Closing Date:May 23, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded: 2006  http://www.moph.gov.af

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

 تقویت شبکه لابراتواری و دریافت بیشتر واقعات توبرکلوز مقاوم به دوا و ارایه فیدبک لازم جهت جلوگیری وتداوی بهتر توبرکلوز

Skills Required:

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

مهارت به لسان دری و پشتو و لسان انگلیسی و کمپیوتر 

Duties & Responsibilities:

1-     همکاری در اجرا و پیگیری استراتیژی های وزارت صحت عامه و دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز و رهنمود های لابراتوار توبرکلوز

2-     برنامه ریزی فعالیت های تخنیکی مربوط به برنامه های مشخص GX Alert, GeneXpert در سطح ملی, حوزوی و ولایتی.

3-     برنامه ریزی خدمات تخنیکی مربوط به ارزیابی کنترول انتان توبرکلوز در سطح ملی, حوزوی و ولایتی.

4-     همکاری درتهیه پلان کاری سالانه و بودیجه سالانه مربوط به فعالیت های پروژه درهماهنگی نزدیک به شرکای پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

5-     تهیه گذارشات از ستاک مواد ضروری مربوط به بخش GX Alert,GeneXpert مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

6-     تهیه و تجزیه ارقام مربوط به GeneXpert با استفاده از برنامه GX Alert وتحلیل وتجزیه ارقام مربوط به بخش میکروسوکوپی مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

7-     ایجاد وحفظ یک شبکه مناسب در بخش لابراتوار های توبرکلوز مدیریت لابراتوار پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

8-     تقویت وتوسعه برنامه های مشترک مربوط به فعالیت های GeneXpert, GX Alert و لابراتوار های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز با همکاری PTC,PLS و همکاران بخش صحت BPHS درسطح ولایات مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

9-     تقویت سیستم ثبت و گذارشدهی درتمام سطوح لابراتورها و GX Alert,GeneXpert در سطح ولایات مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

10- تقویت سیستم انتقال نمونه ها از مراکز صحی جهت اجرای معاینات     GeneXpert, Culture,DST به لابراتوارهای ملی ,حوزوی و ولایتی مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

11- اجرای پروسه کالیبریشن سالانه ماشین های GeneXpert و گذارش آن به کمپنی Cepheid در سطح ملی,حوزوی و ولایتی مطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

12- عملی نمودن سیستم اطمینان کیفیت برای بهبود کاری لابراتوارها در سطح کشور.

13-  همکاری در تدویر و تنظیم کورس های آموزشی ستاندرد درمورد تخنیک های جدید سمیرمایکروسکوپی,GeneXpert     GX Alertبرای لابرانت های مراکز صحی کشورمطابق به دستورالعمل های پروگرام ملی کنترول توبرکلوز.

14- انجام بازدید های نظارتی و ارزیابی فعالیت های لابراتوار در سطح کشور وارایه آموزش در محل کار.

انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه از طرف آمرمربوط سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1-     درجه تحصیل: لیسانس ازبخش تکنالوژی عالی طبی

2-     مهارت ها : مهارت به لسان دری و پشتو و لسان انگلیسی و کمپیوتر

3-     حد اقل 5 سال تجربه کاری در بخش تشخیص توبرکلوزو اجرای معاینات توسط ماشین GeneXpert و استفاده از برنامه GX Alert   


Job Keywords:

آفیسر تخنیکی لابراتوار
This job is expired