آمر انسجام امور اجتماعات و شوری های مردمی بست 3 ریاست انسجام

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 602
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:km-hr-163
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

استماع و یاد داشت پشنهادات و مشکلات شوراها و شریک سازی آن به ریاست انسجام امور مردمی.

Duties & Responsibilities:

1.   ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.   تامین ارتباط باشوراهای مردمی ، شورای های زنان، شوراهای جوانان ، شوراهای فرهگنی وشوراهای خبرگان، بخش های اجتماعی نهادهای تحصیلی وتعلیمی، موسسات، نهادهای مدنی، اتحادیه های صنفی و سایر نهاد و سازمان اجتماعی.

3.   اشتراک فعال در جلسات که از جانب شوراها و نهاد های اجتماعی تدویر میگردد.

4.    استماع و یاد داشت پشنهادات و مشکلات شوراها و شریک سازی آن به ریاست انسجام امور مردمی.

5.   تلاش برای ایجاد شوراهای زنان در نواحی که تاهنوز ایجاد نگردیده ( به همکاری آمریت جندر شاروالی)

6.   ارایه پیشنهادات به ریاست انسجام مردمی به منظور پیشبرد بهتر امور دفتری.

7.   تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات و محلات مسکونی که نیاز ارشد به انسجام اجتماعی دارند.

8.   تشخیص اشخاص توانمند وجلب توجه آنان به منظور انسجام اجتماعی،

9.   کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت های انجام شده و فعالیت های در حال انجام.

10. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

11.  ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

12.   مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

13.اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.


Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

درجه تحصیل

o       حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق ، ادبیات ، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، اداره و پالیسی عامه وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه کاری در ادارات دولتی به شکل رسمی الزامی میباشد

 مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx