آمر انسجام امور وکلای گذر بست 3 ریاست انسجام امور مردمی

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 562
Date Posted:Dec 3, 2019
Reference:km-hr-166
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Administrative
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary:

تامین ارتباط دوامدار با وکلای گذر وتشویق آنان جهت ارایه خدمات به موقع برای مردم .

Duties & Responsibilities:

1.       ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوط در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.       ایجاد هماهنگی میان ریاست انسجام امور مردمی و وکلای گذر.

3.       تدویر برنامه های آگاهی دهی با وکلای گذر در هماهنگی با آمریت آموزش و ارتقأ ظرفیت ریاست منابع بشری .

4.       تامین ارتباط دوامدار با وکلای گذر وتشویق آنان جهت ارایه خدمات به موقع برای مردم .

5.       نظارت از اجراات وکلای گذر.

6.       استماع شکایات مردم در پیوند به وکلای گذر وشریک سازی محتوی شکایات از طریق ریاست انسجام مردمی با ریس ناحیه مربوطه.

7.       ارایه مشوره به وکلای گذر در رابطه به حل مشکلات گذر مربوطه.

8.       اشتراک فعال در جلسات که از جانب وکلای گذر در محل تدویر میگردد.

9.        استماع و یاد داشت پشنهادات و مشکلات وکلای گذر و شریک سازی پیشنهادات به ریاست انسجام امور مردمی.

10.   ارایه پیشنهادات به ریاست انسجام مردمی به منظور پیشبرد بهتر امور دفتری.

11.   کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت های انجام شده و فعالیت های در حال انجام

12.   ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

13.   ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.

14.   مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

15.   اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

درجه تحصیل

o       حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق ، اداره عامه، پالیسی عام، علوم اجتماعی وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه کاری در ادارات دولتی به شکل رسمی الزامی میباشد

مهارت های دیگر (كورس های كوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

o      مهارت و توانائی در ارتباطات .

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx