آمر استخدام بست 3

  Afghanistan railway authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1255
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

.هدف وظیفه: نظارت، کنترول و مدیریت از پروسه استخدام کارکنان اداره خط آهن افغانستان در مرکز و ولایت در مطابقت با قوانین و اسناد تقنینی، بمنظور تامین شفافیی و جلوگیری از تبعیض.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2.    نظارت از پروسه استخدام در مرکز و ارایه گزارش به موقع به بخش مربوطه.
 3.    حصول اطمینان از طی مراحل اسناد مربوطه به استخدام(تقرر، تبدیل و انفکاک) مطابقت با قانون جهت اخذ منظوری از مقام اداره.
 4.    نظارت دقیق پروسه استخـــدام، (شارت لست، امتحان تحریری و مصاحبه) در مطابقت به قانون و اسناد تقنینی، جهت جلوگیری از تبعیض.
 5.    حصول اطمینان از اعلان بست ها در بورد اعلانات اداره، ویب سایت کمیسیون، ویب سایت های کاریابی و سایر جهت نشر گسترده آن.
 6.    هماهنگی و تامین ارتباط با تمام ریاست های مرکزی و ولایتی اداره، جهت تامین شفافیت در پروسه استخدام
 7.    تهیه و ترتیب سیستم فایلنگ به شکل کتبی و الکترونیکی، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد پروسه استخدام در مطابقت به قانون.
 8.    تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.
 9.    ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.
 10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx