آمر بودجه و گزارشدهی بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 345
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: ترتیب، تنظیم و نظارت از بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی آن.

Skills Required:

Banking

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     طرح، ترتیب و توحید بودجه عادی و انکشافی در هماهنگی با بخش های اداره .

3.     تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت های اقتصاد و مالیه غرض طی مراحل و دفاع بودجه عادی و انکشافی اداره.

4.     نظارت از تطبیق بودجه عادی و انکشافی اداره جهت حصول اطمینان ازصرفه جوئی و نحوه مصرف درست بودجه.

5.     مدیریت و نظارت از ترتیب و ارسال به موقع تخصیصات بمنظور اخذ وجوه مالی مورد نیاز.

6.     حصول اطمینان از مواصلت راپورهای مصارفاتی و قطعی مرکز و واحد های دومی اداره .

7.     تائید و ملاحظه تمام فورمه های بودجوی ( تخصیص، تعدیل، تزئید) بخاطر حل مشکلات واحد های اولی و دومی اداره.

8.     ترتیب گزارش از تطبیق و چگونگی مصرف بودجه به وزارت ها و ادارات ذیربط.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

11. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط مشابه در امور مدیریت مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

آمر بودجه و گزارشدهی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx