آمر دفتر بست رتبه سوم

  Afghanistan Civil Aviation Authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 614
Date Posted:Aug 3, 2019
Reference:097
Closing Date:Aug 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

 هدف وظیفه : سازماندهی امور دفتر مقام اداره در مطابقت به احکام،قوانین و مقررات در مورد ترتیب و تنظیم ملاقات ها،جلسات مقام اداره هوانوردی ملکی با مراجع داخل و خارج اداره.


Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:

2.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

§        آشنايي بابرنامه هاي كمپيوتر(ورد، اكسل )

§        بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری ویا پشتو)

§        مهارت مسلکی و مدیریتی.

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

  1. طرح و ترتیب پلان کاری آمریت دفتر مقام اداره در مطابقت با استراتیژی و اهداف هوانوردی ملکی به منظور اجرای دقیق و موثر وظایف محوله و ارائه آن به مقام اداره جهت منظوری.
  2. نظارت و کنترول از تطبیق احکام و هدایات وزیر ،مصوبات و فرامین ریاست جمهوری،صدور هدایات مقام هوانوردی ملکی جهت حصول اطمینان از تحقق آن.
  3. تامین ارتباط کاری بین هوانوردی ملکی و سایر ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی غرض ایجاد هماهنگی.
  4. کنترول و نظارت پیرامون ارسال مصوبات ،فرامین و احکام مقام اداره و سایر مقامات به بخش های مربوطه بمنظور اجراات به موقع .
  5. ترتیب و تنظیم اسناد به منظور پیشبرد مصاحبه ها،کنفرانس های مطبوعاتی و ارسال آن به بخش اطلاعات و ارتباط عامه غرض نشر در رسانه ها و کنترول از تنظیم کنفرانس های مطبوعاتی جهت حصول اطمینان از صحت موضوعات نشر شده.
  6. ابراز نظر پیرامون فیصله های حقوقی که از طرف مشاور به اداره مواصلت مینماید غرض رجعت به مقام و ارائیه مشوره در غنامندی اهداف و پروگرام های هوانوردی ملکی.
  7. تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی ریاست مربوطه به اساس پلان کاری سالانه و ارائه آن به بخش مربوطه اداره ستندرد جهت توحید و منظوری.
  8. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش موثر آنها به منظور اجرای وظایف مطابق معیار های مورد نیاز.
  9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده ( 7،8و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی .

حد اقل درجه تحصیل :

§        دارای سند تحصیلی حداقل  لیسانس، حقوق، اقتصاد، ژورنالیزم،علوم اجتماعی، ادبیات، کمپیوتر ساینس، اداره عامه، وسایر رشته های مرتبط به اهداف و مسئولیت های این بست.

1.     تجارب لازمه               :( دو سال مرتبط به وظیفه )

2.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

§        آشنايي بابرنامه هاي كمپيوتر(ورد، اكسل )

§        بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور(دری ویا پشتو)

§        مهارت مسلکی و مدیریتی.

Job Keywords:

acaa
This job is expired