آمر دیپارتمنت نتورک(شبکه) پوهنحی کمپیوتر ساینس

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 465
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:JahanBatch2
Closing Date:Sep 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Any
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:2 months
Required Languages:Pashto,Dari,English

About Jahan University:

پوهنتون جهان در سال 1391 به فعالیت آغاز نموده که دارای پوهنحی های اقتصاد،شرعیات،حقوق وکمپیوتر ساینس میباشد. که حدود یازده هزار محصل برحال دارند و حدودا بیش از چهار هزار فارغ التحصیل دارند

Job Summary:

مسئولیت اداره دیپارتمنت شبکه .

Duties & Responsibilities:

-ریاست از جلسات دیپارتمنت؛

۲-تمثیل دیپارتمنت دربرابر نهاد های مافوق؛

۳-ترتیب اجندا و پلان کاری دیپارتمنت؛

۴-اجراات اصولی در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت منجمله تکمیل اسناد تقرر، ترفیع علمی و انفکاک؛

۵-نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت دروس نظری، عملی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت؛

۶-ارایه ابتکارات و نو آوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنځی؛

۷-تلاش برای رفع نیازمندی های دیپارتمنت؛

۸-تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت؛

۹-پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن عده از اعضای دیپاتمنت که از خود ابتکار، برازنده گی و شایسته گی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های اکادمیک نشان داده اند و درخواست مجازات در مورد آنعده اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی میشوند؛

۱۰-ارایه گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست و شورای علمی پوهنځی؛

۱۱-ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هرسمستر و ارایه آن به مجلس دیپارتمنت؛

۱۲-سایر وظایف که طبق احکام قانون به آمر دیپارتمنت تعلق می گیرد؛

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستر در رشته کمپیوترساینس

دو سال تجربه کاری در بخش آمریت پوهنحی را داشته باشد.

یتذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان خارج مرز باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأئیدی داشته باشد

توانایی و مهارت برنامه های اداری کمپیوتر راداشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانایی مدیریت دیپارتمنت را داشته باشد.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

از عمومی متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش را با نوشتن نام پوهنحی و کلمه Jahan99 به ایمیل آدرس های ذیل ارسال بدارند یا هارد آنرا تسلیم پوهنحی مربوطه آن نمایید.

job@jahan.edu.af

jobs.jahanuni@gmail.com

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل آمریت منابع بشری در تماس شوید:

0786862625

یاداشت: از شارت لیست افراد که تجربه کاری دربخش آمریت ندارد معزوریم.

Submission Email:

  job@jahan.edu.af,jobs.jahanuni@gmail.com