آمر خدمات بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 345
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: اداره، تنظيم ورهبري امور خدماتی اداره خط آهن افغانستان.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     ترتيب پلان كاري در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.     اتخاذ تصامیم در جهت تطبیق اجراآت مناسب خدماتی بشمول ترانسپورت, امنیت و نگهداری وسایل و تجهیزات اداره.

3.      اتخاذ تدابیر لازم به منظور عرضه خدمات بهتر ، حفظ و مراقبت از تجهیزات و املاک اداره.

4.     پیش بینی مصارفات خدماتی ( آبرسانی ، برق ، مواد سوختی ، مرکز گرمی ) و سایر خدمات.

5.     آماده ساختن وسایل ضد حریق و تدابیر لازم جهت کم ساختن آسیپ پذیری و آتش سوزی در اداره.

6.     آماده ساختن وسایل تنظیفی و انسجام امور تنظیفی جهت پاکی و صفایی دفاتر ، دهلیز ها و تشناب ها.

7.     وارسی از اموال منقول و غیر منقول اداره غرض جلوگیری از اتلاف و سرقت شدن آن.

8.     وارسی از مسایل مربوط به ترمیمات ( سیستم برق ، نلدوانی ، رنگمالی، نجاری و مرکز گرمی )

9.     تنظیم و انسجام امور ترمیم سیستم های ابرسانی، حفاظت تعمیرات، عرضه خدمات ترانسپورتی و انتقالاتی در اداره.

10. نظارت از امور ثبت و راجستر جایدادهای منقول و غیر منقول اداره به منظور استفاده موثر از آن.

11. حصول  اطمینان از موجودیت و تنظیم وسایط نقلیه به منظوررسیدگی به نیازمندی های ترانسپورتی اداره.

12. وارسی و تنظیم امور طعام خانه به منظور نظم و تامین طعام چاشت برای کارکنان اداره.

13. تدارک، خریداری و تهیه مواد، وسایل و تجهیزات کاری دفاتر

14. اجراء سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی در اداره، رهبری و ارتباطات

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر(ورد واکسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)


Job Keywords:

آمر خدمات
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx