آمر پلان و پالیسی

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 451
Date Posted:Sep 7, 2019
Reference:16/AUWSSC/HQ
Closing Date:Sep 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management,Legal
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست: مدیریت و رهبری امور طرح و توسعه پالیسی ها ,توحید پلان ها,تحقق پالیسی ها. پلانها، جمع آوری و توحید گذارشات مطابق به فارمت های مقامات ذیصلاح حکومت از سایر مراجع مربوط به شرکت. 


Skills Required:

Policy and Planning

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

۱ – طرح و تدوین پلان کاری سالانه آمریت مربوطه و ارائه آن به مقام ریاست عمومی جهت منظوری .

۲ – مدیریت ,نظارت و مراقبت از ترتیب و تطبیق پلان و پالیسی های شرکت در استقامت های متنوع کاری شرکت آبرسانی به منظور حصول اطمینان از موثریت پلان پالیسی های تطبیقی شرکت .

۳ –کنترول و مراقبت از ترتیب گزارشها توحیدی نتایج تحلیل شده ارسالی ریاست ها و آمریت ها جهت حصول اطمینان .

۴ – ارائه معلومات در رابطه به نتایج دست آورد ها به آمریت نشرات جهت پخش و نشرکارکردها و دست اورد های شرکت درکشور.

۵ – تامین ارتباط مداوم با ریاست ها وسایر بخش های شرکت آبرسانی به منظور هماهنگی اجرات و تحقق بهتر پالیسی وپلان شرکت آبرسانی .

۶ – تامین روابط حسنه کاری با سایر وزارت ها خانه ها و ادارات مرتبط غرض انجام بهتر امور .

۷ – اجرای سایر وطایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قانون ,مقررات,اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده میشود .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات و تجارب کاری:

·       حداقل درجه تحصیل لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق و اداره و مدیریت (به درجه بالاتر از آن ارجحیت داده میشود)

·       تجربه کاری حداقل مدت دو سال مرتبط به بست حتمی میباشد.

 

نیازمندی های ویژه:

 

·        پرتحرک با حصول نتایج عالی ,داشتن مهارت های نوشتاری و گفتاری.

·        توانایی تنظیم استراتیژی ها,پالیسی ها و ایجاد راهبرد های جدید.

·        توانایی تعریف اهداف و استراتیژی های عمومی شرکت.

·        ژرف نگر و آشنایی کافی به مقررات ,قانون شرکت ها وسایر قوانین و مقررات کشور.

·        تبعه افغانستان باتسلط کامل به یکی از زبان های ملی و زبان انگلیسی.


Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired