آمر پوهنحی قضا وڅارنوالی

  Jahan University
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 467
Date Posted:Apr 20, 2019
Reference:LLB 98
Closing Date:May 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Education
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:1 month
Required Languages:English & pashto,Dari

About Jahan University:

Jahan university Startثی jobs in 2012

Job Summary:

مسئولیت آمریت قضا و سارنوالی

و توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری (office ) را داشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی، ممد درسی را داشته باشد

توانایی رهبری و پیش برد تحقیقات علمی را داشته باشد.

Duties & Responsibilities:

1. پیشبرد جلسات دیپارتمنت قضا و څارنوالی

2. ترتیب اجندا و برنامه کاری (کوتاه مدت و دراز مدت) دیپارتمنت متذکره

3. نظارت از اجراآت اصولی در مورد فیصله های شورای علمی پوهنځی توسط دیپارتمنت ها

4. نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت درس ها در مطابقت با برنامه پیش¬بینی شده

5. تلاش برای رفع نیازمندی های پوهنځی

6. تنظیم امور آکادمیک و اداری دیپارتمنت

7. پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن تعداد از اعضای دیپارتمنت که ابتکار، برازنده گی و شایستگی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های علمی پژوهشی نشان داده اند .

8. ارایه گزارش از فعالیت های دیپارتمنت به معاونت علمی و ریاست پوهنحی .

9. ارزیابی فعالیت های آکادمیک اعضای هیأت علمی دیپارتمنت ها به همکاری آمرین آن در هر سمستر و ارایه گزارش آن به معاونت علم ی

10. تهیه مواد علمی ( چپتر نوت درسی، سلایدها، کورس پالیسی، طرح سیمینارها و....)

11. سایر وظایف که طبق قانون به ریاست پوهنځی تعلق می گیرد.

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته های ( حقوق و علوم سیاسی،) به درجات بالاتر ارجحیت داده می شود.

سه سال تجربه مرتبط به وظیفه

تذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأئید شده باشد


توانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری (office ) را داشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی، ممد درسی را داشته باشد

توانایی رهبری و پیش برد تحقیقات علمی را داشته باشد.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired