آمر پولی کلینیک دوستی افغان اندونیزیا

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 659
Date Posted:Jul 12, 2020
Reference:A/P/AFG
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

مدیریت نمودن عرضه خدمات صحی جهت کاهش میزان مصابیت ومرگومیر وبهبودکیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی در سطح کشور.


Duties & Responsibilities:

 • یقینی نمودن عرضه خدمات مناسب درسطح کلینیک در نظرداشت نیازمندی خدمات صحی
 • مدیریت نمودن عرضه خدمات مراقبت های جدی به مریضان که دارای مریضی وخیم (جدی) اند.
 • کمک کردن در ادامه خدمات عاجل وانتخابی در جریان رخصتی های متخصصین.
 • در صورت ضرورت کمک کردن در عرضه خدمات مراقبت های جدی و عاجل در اوقات خارج از ساعات رسمی .
 • به عهده گرفتن فعالیت های ارتقا تخصصی ، تفتیش وحصه گرفتن در ارزیابی اجرات کارمندان .
 • شخصیکه در پست آمر معرفی می شود باید در مطابقت نیازمندیهای خدمات تخصصی زمینه Capacity Building  را برای Stuff به کمک آمریت پروژه آماده بسازد.
 • شخصی که در پست آمر استخدام میگردد، مسولیت اجرا نمودن وظایف رسمی و جلوگیری از اجرا نمودن وظایف در کلینیک های شخصی دوکتوران در جریان اوقات رسمی را به عهده دارد.
 • به عهده داشتن انکشاف پروتوکول های تداوی برای واقعات واحد مراقبت های جدی.
 • مدیریت نمودن تمام فالیت های اداری و اشتراک در جلسات مربوطه
 • به اساس ضرورت ، تهیه نمودن گزارشات هفته وار ، ماهانه و سالانه و ارسال آن به آمریت پروژه واحد مراقبت های جدی .
 • ارسال گزارش به آمریت پروژه واحد مراقبت های جدی واعمار شفاخانه فوق تخصصی 


Job Requirement:

 1. داشتن سند MD تائیدشده توسط وزارت تحصیلات عالی
 2. داشتن سند تخصص تائیدشده توسط وزارت صحت عامه یا وزارت تحصیلات عالی
 3. داشتن دو سال تجربه کاری در بخش مدیریت ( تجربه در بجش مدیریت  شفاخانه،کلینیک و مدیریت عمومی ترجیح داده می شود).
 4. داشتن مهارت های عالی تحریر، تکلم و خواندن به زبانهای انگلیسی،دری و پشتو
 5. داشتن مهارت های خوب کارکردن در تیم
 6. داشتن مهارت های خوب افهام وتفهیم
 7. داشتن مهارت خوب کمپیوتر در پروگرام های آفیس
 8. داشتن مهارت تهیه نمودن و انکشاف دادن رهنمود های تداوی
 9. داشتن توانایی کارکردن تحت فشار و اجرانمودن وظایف متعدد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired