آمر قابلیت پرواز

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 134
Date Posted:May 15, 2019
Reference:059
Closing Date:May 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظيفه :  سازماندهی، راه اندازی، نظارت و کنترول از امور بررسی و تفتیش مدیریت عمومی قابلیت پرواز به منظور حصول اطمینان از تطبیق مقررات هوانوردی ملکی در بخش مربوطه.


Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:


                 (فوق بکلوریا) انستیتوت هوانوردی ملکی،انجنیر لایسنس دار طیاره ملکی

2.      تجارب لازمه :

               

Duties & Responsibilities:


صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·        ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.

·        رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.

·        نظارت و کنترول از  امور تفتیش و بررسی های مدیریت عمومی قابلیت پرواز از بخش های تخنیکی،حفظ و مراقبت و منول های تخنیکی، مصؤنیت و تامین کیفیت مرتبط تخنیک و قابلیت پرواز شرکت های هوائی کشور.

·        راه اندازی تفتیش و بررسی از مراکز تائید شده ترمیماتی طیارات ملکی در داخل و خارج کشور بمنظور اجرای چک های نوبتی طیارات راجستر شده کشور توسط شرکت های هوایی داخلی.

·      سازماندهی راه اندازی مشترک رمپ انسپکشن طیارات ملکی شرکت های هوایی خارجی با بخش عملیاتی مصؤنیت پرواز در میادین هوایی بین المللی کشور.

·        نظارت و کنترول از امور فایلینگ مدیریت عمومی قابلیت پرواز به منظور تنظیم هر چه بهتر حفظ و ریکارد اسناد های بخش مربوطه.

·        سازماندهی راه اندازی مشترک رمپ انسپکشن طیارات ملکی شرکت های هوایی کشور با بخش عملیاتی مصؤنیت پرواز در میادین هوایی بین المللی .

·        اشتراک در تفتیش و بررسی مراکز تایید شده ترمیماتی طیارات ملکی کشور های خارجی به هدف اجرای چک های نوبتی طیارات راجستر شده توسط شرکت های هوایی داخلی.

·        ترتیب پیشنهادات به منظور فراهم آوری آموزش های مجدد به انسپکتران بخش قابلیت پرواز

·        اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده ( 7 و34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.      حداقل درجه تحصيل:

                 (فوق بکلوریا) انستیتوت هوانوردی ملکی،انجنیر لایسنس دار طیاره ملکی

2.      تجارب لازمه :

                   حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.

3.      مهارت های دیگر:

o     پلانگذاری، اداره، مدیریت، آشنایی با برنامه های مسلکی مرتبط به وظیفه، کمپیوتر .

o     بلدیت بزبان انگلیسی.

Job Keywords:

acaa
This job is expired