آمر سوانح و ارزیابی اجراات بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 251
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت وهماهنگی از روند ارزیابی اجراآت وظیفوی، تنظیم امور ذاتی و سوانح کارکنان در مطابقت با قوانین نافذه.

Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     حصول اطمینان از تطبیق رهنمود ها و پالیسی های مربوط به سوانح، دیتابیس منابع بشری و ارزیابی اجراات وظیفوی کارکنان خدمات ملکی بمنظور بهبود اجراآت؛

3.     هماهنگی و نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی دوره امتحانی و سالانه کارکنان اداره در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها و ارتقای ظرفیت کارکنان؛

4.     مدیریت و نظارت از تحلیل و ترتیب بموقع گزارش نتایج ارزیابی اجراات کارکنان و ارائه آن به مسئولین و ادارات مربوط جهت اتخاذ تصامیم بعدی؛

5.     مدیریت و نظارت از تنظیم و تجدید دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان اداره و درج تمام معلومات در سیستم مدیریت معلومات منابع بشری (HRMIS) بمنظور دسترسی به معلومات در اسرع وقت.

6.     مدیریت و کنترول از ترتیب و طی مراحل پیشنهادات ارتقای قدم، تقاعد، تمدید خدمت و سایر موارد امور ذاتی کارکنان بمنظور اخذ منظوری مقامات ذیصلاح؛

7.     مدیریت جمع آوری معلومات در مورد کوایف جریان خدمت و انفصال کارکنان مرکزی و ولایتی اداره، تحلیل و تجدید معلومات امور ذاتی کارکنان جهت ثبت در سیستم مدیریت معلومات منابع بشری (HRMIS) با همکاری دیپارتمنت سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ریاست عمومی اداره خدمات ملکی.

8.     تأمین ارتباط کاری و هماهنگی مؤثر با بخش ها و شعبات مرکزی و ولایتی اداره بمنظور اجرای سریع و بموقع امور مربوط؛

9.     تدویر برنامه های آموزشی برای کارکنان تحت اثر درهماهنگی با آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان.

10.  تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

11. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

آمر سوانح و ارزیابی اجراات
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx