آمر تفتیش داخلی بست ۳

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 832
Date Posted:Dec 1, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Economic Growth,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: اداره، رهبری، نظارت و تنظیم پروسه تفتیش امور مالی اداره خط آهن افغانستان در مطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات و

 مقرره های نافذ اداره عالی تفتیش


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     ترتیب و تنظیم پلان کاری سالانه و ربعوار تفتیش واحدهای اداره به منظور نیل به اهداف تعیین شده طرف اطمینان.

2.     مساعدت های میتودیک و عملی با مفتشین داخلی جهت استفاده بهتر از قوای بشری.

3.     مطالعه، ارزیابی، اتخاذ تدابیر لازم مبنی بر ارتقای سویه مفتشین جهت تسریع روند اجراات شان.

4.     تعقیب و کنترول تصامیم و هدایات مقام اداره در رابطه به نتایج تفتیش جهت تطبیق به مراجع مربوطه.

5.     ارائه اسنادو مدارک سو استفاده و سایر تخلفات غیرقانونی اشخاص ذیدخل به امضای رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان جهت تعقیب به اداره لوی څارنوالیږ

6.     تامین ارتباط و هماهنگی فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش جمهوری اسلامی افغانستان.

7.     ارائه پیشنهاد مشخص و اصلاحی به مقام اداره جهت رفع نارسائی های مراجع تحت بررسی به اساس نتایج کار مفتیشین.

8.     همکاری در طرح پلان استراتیژیک عرصه های کاری مربوطه با مقام اداره.

9.     حصول اطمینان از رعایت تطبیق قوانین، مقررات، فرامین و مصوبات، نتایج بررسی های مفتیشین و ارائه آن بعد از غور و بررسی در مدت بیست یوم به مقام اداره جهت اخذ هدایت به مراجع مربوطه.

10. اجراء سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی و به درجه تحصیلی بلند تر  در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.

4.     آشنایی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل).

5.     داشتن مهارت در اداره و منجمنت، رهبری وارتباطات.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx