آمر تفتیش داخلی بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 308
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: اداره،  رهبری، نظارت و تنظیم  پروسه تفتیش امور مالی اداره خط آهن افغانستان در مطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات  و مقرره های نافذه اداره عالی تفتیش.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب و تنظیم پلان کاری سالانه و ربعوار اجرای تفتیش واحدهای اداره به منظور نیل به اهداف تعین شده

2.     مساعدت های میتودیک و عملی با مفتیشین داخلی جهت استفادۀ بهتر از قوای بشری.

3.     مطالعه، ارزیابی ، اتخاذ تدابيرلازم مبني برارتقاي سويه مفتیشین جهت تسریع روند اجراات شان.

4.     تعقیب و کنترول تصامیم و هدایات مقام اداره در رابط به نتایج تفتیش جهت تطبیق به مراجع مربوطه.

5.     ارائه اسناد و مدارک سؤ استفاده و سائیر تخلفات قانونی که منجر با معرفی اشخاص ذیدخل به امضای ریئس عمومی اداره خط آهن افغانستان جهت تعقیب به ادارۀ لوی حٌارنوالی.

6.     تامین ارتباط و هماهنگی فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتش جمهوری اسلامی افغانستان.

7.     ارائه پیشنهادات مشخص و اصلاحی به مقام اداره جهت رفع نارسائی های مراجع تحت بررسی به اساس نتایج کار مفتیشین.

8.     اشتراک در طرح پلان استراتیژیک عرصه های کاری مربوطه با مقام اداره .

9.     حصول اطمینان از رعایت  تطبیق قوانین، مقررات ، فرامین و مصوبات،نتايج بررسي هاي مفتيشين واريه آن  

     بعد از غورو بررسی در مدت بیست یوم به  مقام اداره جهت اخذ هدایت به مراجع مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

o      داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس  در رشته های:حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارت در اداره ومنجمنت ،رهبری و ارتباطات.

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل).

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.


Job Keywords:

آمر تفتیش داخلی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx