آمر تنظیم عواید بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 273
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: انکشاف و طرح ستراتیژی های بهتر جهت بلند بردن عواید، نظارت و کنترول از امور مربوط به تشخیص منابع عایداتی و جمع آوری عواید اداره.

Skills Required:

Banking

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     سهمگیری درطرح پالیسی های عایداتی اداره و ارایه نظریات در خصوص جمع اوری عواید بخش های مربوط به صورت شفاف و روشن. 

3.     طرح پلان پیشبینی سالانه از سرچشمه های عایداتی و ارایه هدایت در رابطه به چگونگی تطبیق قوانین و مقررات به بخش های مربوطه.

4.     تحلیل و شناسایی چشمه های عایداتی به منظور افزارش عواید و حسابدهی.

5.     کنترول و وارسی از سرچشمه های عایداتی مرتبط به اداره خط آهن غرض بلند بردن سطح عواید .

6.     کنترول از ترتیب راپور قطیعه سالانه از سرچشمه های عایداتی و ارسال آن به ریاست مالی و حسابی و ریاست خزائن وزارت مالیه غرض تثبیت عواید سالانه به حساب اداره خط آهن .

7.     کنترول و وارسی از تحصیل عواید منابع مربوط به سکتور خصوصی، دولتی و شرکت ها به حساب واردات دولت ذریعه فورم( م27) .

8.     نظارت از جمع اوری عواید برویت اویزات و صورت حساب بانکی غرض تطبیق راپور مقایسوی د افغانستان بانک.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری حداقل دو سال مرتبط مشابه در امور مدیریت مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

آمر تنظیم عواید
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx