آمر زون ولایت ننگرهار

  ATRA
Bachelor's Degree   Nangarhar, Afghanistan Full Time 1048
Date Posted:Jan 22, 2020
Reference:000
Closing Date:Feb 9, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science,Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About ATRA:

Founded:

اداره تنظیــم خــــدماتی مخابراتی (اترا) در بست کمبود ( آمر زون  ننگرهار ) به شخص واجد شرایط ضرورت دارد . واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانی را داشته باشند رسانیده میشود. هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایمیل آدرس ذیل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمایند.


Job Summary:

عنوان وظیفه: آمر زون  ولایت ننگرهار

شعبه مربوطه: دیپا رتمنت انسجام امور ولایات و نظارت بر تطبیق پروژه ها

گزارش به:     رئیس دیپارتمنت       

موقعیت:           ولایت  ننگرهار

تعد اد پست:

تاریخ اعلان : 02/11/1398

آخرين تاریخ اخذ درخواستي : 20/11/1398


Duties & Responsibilities:

ü           تامین ارتباط با نماینده گی های اداره اترا در ولایات وشعبات شامل زون مربوطه از طریق ایمیل وپست

ü           ابلاغ فیصله ها و دساتیر اداره اترا به نماینده گی های ولایات مربوط زون جهت تطبیق .

ü           جمع آوری معلومات از نماینده گی های ولایات مربوط و تعقیب و پیگیری ان .

ü           ارائه راپور های هفته وار ، ماهوار و ربعوار ویا طبق ضرورت به آمر عمومی مربوطه .

ü           ارجاع مکاتیب وراپور های واصله از نماینده ګی های ولایات و ادارات مربوطه ولایات به دیپارتمنت های مربوطه اداره اترا .

ü           رهبری ، رهنمایی و ارایه مشوره های لازم به مسئولین بخش های مربوط این آمریت به شمول مسئولین ولایات مربوطه .

ü           اشتراک مستقلانه وفعال در جلسات ولایتی ولایت مربوطه به حیث مسئول واحد دومی اداره اترا در ولایات .

ü           نظارت و کنترول از اجراات شعبات و پرسونل مربوط آمرین زون وولایات مربوط زون .

ü           پیگیری از تطبیق فیصله ها و هدایات اداره اترا در ولایات تحت اثر .

ü           تهیه طرح و ترتیب پلان کاری به شعبات مربوط آمرین زون وولایات مربوطه .

ü           ایجاد نو اوری در عرصه های کاری ارتباطات ولایات جهت تسریع پروسه های کاری .

ü           ارزیابی راپور های واصله ولایات تحت اثر وصدور هدایات لازم در زمینه .

ü           تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه امرین زون در مطابقت به پلان وپالیسی اداره.

ü           مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر به شمول کارمندان ولایات مربوطه تحت اثر غرض حصول اطمینان در مورد اجراات شان .

ü           اجرای ارزیابی سالانه کارکنان تحت اثر در مطابقت با قانون و مقررات و مطمین بودن از کیفیت و شفافیت کاری مطابق پروسه های تعین شده .

ü           اجرای سایر وظایفیکه از طرف ریاست مربوطه به این آمریت محول میگردد .

ü           آمریت زون به آمر عمومی / رئیس دیپارتمنت جوابګو میباشد .


Job Requirement:

ü            دارای تجربه بیشتر از چهار سال خدمت بالفعل در بخش های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

ü            دارای تحصیلات عالی به سویه حد اقل لسانس دریکی از بخش های انجنیری برق، کمپیوتر ساینس، مخابرات. قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضایای مبهم وپیچیده.

ü            توانمندی تحلیل قضایای تخنیکی بخش مخابرات ، خدمات موبایل و انترنت.

ü            در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.

ü            به لسان های دری، پشتو و انگلیسی بلدیت داشته باشد.

ü            به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" ( MS Office ) وانترنیت آشنائی کامل داشته باشد.

ü            به کدام جرم وجنا یت قبلا" متهم نشده باشد.

ü            دارای سوابق پسندیده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.Job Location:

Afghanistan, Nangarhar
This job is expired