آمراعتبار دهی برنامه تعلیمی و موسسات تحصیلی قابلگی و نرسنگ

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 315
Date Posted:Jun 24, 2020
Reference:0002
Closing Date:Jul 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

در همکاری با کمیته مربوطه، تدوین، انکشاف وتطبیق سیستم موثر اعتبار دهی برای برنامه های تعلیمی قابلگی موسسات تحصیلی قابله ها ونرس در سطح کشور

Duties & Responsibilities:

1.        ایجاد کمیته اعتبار دهی و حمایت کمیته مربوط؛

2.        تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کادمندان تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback

3.        تهیه و ترتیب طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت تامین موثریت در امور؛

4.        ترتیب مسوده طرح سیستم و ستراتیژی شورای قابله ها ونرس ها برای اعتبار دهی برنامه های قابلگی و نرسنگ ؛

5.        ترتیب مسوده چک لست ها، معیارات و رهنمود های پیمایش سیستم اعتبار دهی برای تعلیمات و تحصیلی قابلگی و نرسنگ با استفاده از مراجع و منابع ملی و بین المللی؛

6.        در هماهنگی با کمیته مربوط ارایه اسناد مربوط شماره 4 و 5 به بورد شورای قابله ها ونرس ها؛

7.        اطمینان از انجام مشوره با دست اندر کاران با در نظر داشت معیارات بین المللی جهت انکشاف ستندردها وتطبیق روند اعتبار دهی؛

8.        تامین ارتباط با موسسات اعتبار دهی ملی، منطقوی وبین المللی جهت افزایش موثریت و بهبود امور؛

9.        در هماهنگی با کمیته مربوط، حصول اطمینان از تطبیق پروسه اعتبار دهی طبق طرزالعمل نافذه؛

10.    همکاری با وزارت تحصیلات عالی در ایجاد پلان های اصلاحی برای تعلیمات و موسسات تحصیلی قابلگی و نرسنگ ؛

11.    همکاری در انکشاف اسناد تقنینی؛ پالیسی ها و طرزالعمل های مرتبط به تحصیلات قابله ها ونرس ها؛

12.    نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌‌ کارمندان ما تحت و پيگيري‌‌ مشکلات و تخلفات‌ احتمالي‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاحيت‌؛

13.    همکاری در راه اندازی تحقیقات ومطالعات مربوط؛

14.    تأمین ارتباط‌ متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌های واگذار شده؛

15.     تدویر جلسات پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛

16.    ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای رهبری اداره و مراجع ذیربط؛

17.    ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل مربوطه در همآهنگی با بخش منابع بشری؛

18.     ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛

19.    اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود.

Job Requirement:

1. لسانس دررشته نرسنگ ویا قابلگی ، کسانیکه درجه بلندتر یا ماستری در بخش مدیرت نرسنگ داشته باشند ترجیح داده میشود .

2. حداقل پنج سال تجربه کاري در بخش هاي تخنيکي و اعتباردهی .

3. توانائي ثابت شده در قسمت اداره برنامه هاي تعلیمی و تحصیلی قابلگی و نرسنگ

4. قوه عالي افهام و تفهيم و داشتن استعداد ایجاد ارتباطات با همکاران تخنيکي ملي و بين المللي

5. داشتن قابليت اشتراک در ارزیابی های اعتباردهی برنامه های نرسنگ و قابلگی

6. بلدیت قابل ملاحظه با لسان انگليسي و لسان هاي رسمي کشور

7. داشتن سابقه اجراات صادقانه، شخصيت نيکو و تعهد در اجراات.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hard copy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

 

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

 

(II)

 

Electronic applications will be sent to: sub e-mail .

 

The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

 

 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

 

No CVs will be accepted after the closing date.

 

Any persuade will be threat as disqualification.

 

Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

 

Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

 

1.   Main points of the TOR

 

Submission Emails:


gdhr.moph2019@gmail.com

Submission Email:

  gdhr.moph2019@gmail.com