آمرارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 263
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: طرح و ترتیب برنامه های نیازسنجی آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان و انکشاف اداره، تحلیل و ترتیب لوایح وظایف و پلانگذاری، انکشاف تشکیلاتی و منابع بشری طبق اهداف اداره.

Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     تامین ارتباط و هماهنگی با کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد اخذ و تطبیق رهنمود ها وپالیسی های آموزشی جهت تطبیق

3.     طرح برنامه های نیازسنجی آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان و انکشاف اداره منابع بشری اداره مربوط

4.     طرح رهنمود ها جهت تطبیق درست پالیسی های آموزشی، تربیوی و نظارت از بهبود کیفیت برنامه های آموزشی برای کارکنان در مرکز و ولایات

5.     توضیح و تشریح طرزالعمل ها و رهنمود ها در مورد تحلیل، مشخصات و تصنیف وظایف جهت حصول اطمینان از تطبیق یکسان و انکشاف اداره

6.     ایجاد و انکشاف چارچوب سالم درمورد مطالعه، تجزیه و تحلیل مأموریت واهداف کلی اداره جهت تصنیف وظایف درمطابقت با تخصص های کاری اداره.

7.     ارزیابی ضرورت های آموزشی، جمع بندی نتایج نیاز سنجی و نظارت بر ترتیب دیتابیس نیاز سنجی آموزشی بر اساس معیار های تعین شده

8.     مذاکره، مفاهمه و ایجاد ارتباط با مراجع بیرونی جهت فراهم آوری تسهیلات و دریافت منابع برای تدویر برنامه های آموزشی و تربیوی در داخل و یا خارج اداره.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

آمرارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx