آمریت دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 317
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:Law_Batch2
Closing Date:Sep 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Law,Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:2 months
Required Languages:English & pashto,Dari

About Jahan University:

پوهنتون جهان در سال 1391 شروع به فعالیت نمود که فعلا دارای پوهنحی های اقتصاد،کمپیوتر ساینس،شرعیات و حقوق وعلوم سیاسی میباشد که حدودا یازده هزار محصل برحال و چهار هزار فارغ التحصیل به جامعه ارایه نموده اند . این پوهنتون در سرک سه کارته نو شهر کابل موقعیت دارد

Job Summary:

مسئولیت دیپارتمنت اداره و دیپلوماسی

Duties & Responsibilities:

-ریاست از جلسات دیپارتمنت؛

۲-تمثیل دیپارتمنت دربرابر نهاد های مافوق؛

۳-ترتیب اجندا و پلان کاری دیپارتمنت؛

۴-اجراات اصولی در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت منجمله تکمیل اسناد تقرر، ترفیع علمی و انفکاک؛

۵-نظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت دروس نظری، عملی و ساحوی مربوط به دیپارتمنت؛

۶-ارایه ابتکارات و نو آوری برای انکشاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنځی؛

۷-تلاش برای رفع نیازمندی های دیپارتمنت؛

۸-تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت؛

۹-پیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن عده از اعضای دیپاتمنت که از خود ابتکار، برازنده گی و شایسته گی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های اکادمیک نشان داده اند و درخواست مجازات در مورد آنعده اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی میشوند؛

۱۰-ارایه گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست و شورای علمی پوهنځی؛

۱۱-ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هرسمستر و ارایه آن به مجلس دیپارتمنت؛

۱۲-سایر وظایف که طبق احکام قانون به آمر دیپارتمنت تعلق می گیرد؛

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته های ( حقوق و علوم سیاسی،) به درجات بالاتر ارجحیت داده می شود.

دو سال تجربه در بخش آمریت دیپارتمتنت

حد اقل آشنایی با برنامه های آفیس

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

آشنایی با امور ارتقای کیفیت

توانایی مدیریت و پیش برد امور دیپارتمنت .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذکر شده ارسال دارد .

همچنان میتواند هارد اسناد دست داشته خویش را به آمریت منابع بشری پوهنتون جهان واقع سرک سوم کارته نو،

شهر کابل تسلیم نمایند.

job@jahan.edu.af

jobs.jahanuni@gmail.com

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل آمریت منابع بشری در تماس شوید

0786862625

Submission Email:

  job@jahan.edu.af,jobs.jahanuni@gmail.com