آمریت عواید نواحی - بست سوم

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1354
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:KM-HR-206
Closing Date:Jul 23, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:4
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Accounting/Finance ,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت امورجمع آوری عواید بابت صفائی، تخلفات، کرایه جات و توزیع جواز اصناف مطابق به قوانین، مقررات و لوایح موجود.

Duties & Responsibilities:

مسولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شد

2.     طرح وترتیب پلان آمریت عواید در مطابقت به پلان عمومی عوایدی به منظور انسجام و تحقق به موقع هدف داده شده .

3.     مدیریت و نظارت از امور تحصیل محصول صفایی ، تخلفات ، کرایه جات، جواز اصناف به منظور جمع آوری عواید.

4.     مطالعه، تحلیل و بررسی گزارشات ارائه شده بخشهای تحت اثر پیرامون جمع آوری عواید وتطبیق پلان عوایدی جهت حصول اطمینان ازتحقق درست هدف داده شده .

5.     نظارت از پروسه جمع آوری عواید به منظور حصول اطمینان ازتحقق هدف تعیین شده

6.     کنترول از ثبت دفاتر کرایه جات ،تحصیل باقیات محصول صفایی، جواز،ملکیت های شخصی و دولتی به منظور حصول اطمینان ازانسجام امور ومهر و نشانی شد دفاترمتذکره .

7.     حصول اطمینان ازتنظیم و ترتیب دفاتر محصولات صفایی جایدادهای پلانی وغیرپلانی سالانه ، دفاتر باقیات ،دفاتربانکی غرض ریکارد محاسبوی وحصول عواید باقیمانده ذمت اشخاص و نهاد های دولتی.

8.     بررسی ازصورت ترتیب و تنظیم دفاتربانکی مطابق آویزهای بانکی وثبت ان به دفاتر بانکی غرض تأمین نظم کاری و محاسبوی.

9.     سهم گیری درپروسه قیمت گذاری جایدادها دربخش خرید وفروش وطی مراحل فورم های دورانی آن و کسب اطمینان از ترتیب راپورهای عوایدی هفته وار ،ماهوار مطابق صورت حساب بانک غرض ارسال به مراجع ذیربط

10.  ارائه مشوره های مؤثر پیرامون موارد املاکی و قیمت گذاری جهت بهبود دراجراات بخشهای متذکره.

11.  مراقبت ازتطبیق برنامه های اداره دربخش جمع آوری عواید واتخاذ تصمیم درامرتحصیل باقیات محصول صفایی جایدادها ، کرایه جات ، جوازصنفی و مندوی ها غرض تحقق هدف تعیین شده.

12.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

13.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

14.  ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

15.  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وخط مشی اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

o      حد اقل لیسانس اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حسابداری و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o   حد اقل دو سال تجربه کاری الزامی میباشد

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      توانائی ومهارت درامور مالی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form 2.xlsx