آمريت مالي بست 3

  Ministry of Finance
Bachelor's Degree   Ghor, Afghanistan Full Time 318
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance ,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

كنترول و نظارت از تماما ً اجراات امور مالي و حسابي مستوفيت در چوكات قوانين، مقررات مالي و حسابي دولت

Skills Required:

GeneralMs.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

 شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. لسانس اقتصاد ، حسابداري و يا ساير رشته هاي مرتبط، به درجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): دو سال مرتبط به وظيفه.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

مدير امور مالي و حسابي، كنترول، مفاهمه و ارتباطات برنامه هاي كمپيوتري مرتبط به وظيفه.

Duties & Responsibilities:


كنترول ، نظارت و ارسال به مركز از ترتيب راپور هاي مصارف ، عوايد و قطعيه به منظور ايجاد شفافيت در امور كاري.

تحكيم ارتباطات با دواير ، موسسات ، تصديها و ساير ادارات دولتي بمنظور جمع آوري ارقام دقيق و رفع مشكلات مالي.

مراقبت از اجراات بخش هاي مرتبط در مطابقت به قوانين ، مقررات ، لوايح و طرزالعمل هاي مالي ، حسابي بمنظور شفافيت امور.

نظارت از توسعه ، تنظيم احصائيه ارقام و اعداد مربوط به تعداد و ديگر مشخصات ماليه دهنده گان به منظور سرعت بخيشيدن هر چه بيشتر در امور كاري.

نظارت و تطبيق محسوبي تادياتي پيشكي و خريداري ها به وقت و زمانش جهت جلوگيري از سكته گي در امور كاري.

اجراي تخصيص و بودجه مربوط، توزيع تحصيص ساير ادارات ساحوي در مطابقت به قوانين نافذه كشور به منظور تطبيق پلان هاي كاري شان.

مراقبت ، تعقيب و تحصيل باقيات عوايد و انجام مصارف مطابق با قانون و پرنسيپ هاي حسابي به منظور ارايه راپور در زمينه بمقام مستوفيت و ولايت.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

 شرايط : تحصيلات، تجارب و مهارت هاي لازم

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. لسانس اقتصاد ، حسابداري و يا ساير رشته هاي مرتبط، به درجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود.

Job Keywords:

آمريت مالي بست 3
This job is expired